Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod

CANAMwebové stránky

Hostitelská instituce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.


CANAM provozuje různé typy urychlovačů iontů a zdroje neutronů s uplatněním v širokém spektru vědeckých a technologických disciplín. Urychlené ionty jsou získávány na isochronním cyklotronu U-120M, elektrostatickém urychlovači Tandetron 4130M a cyklotronu TR-24, který byl zprovozněn v roce 2015. Zařízení využívající termální neutrony jsou instalována na ozařovacích kanálech výzkumného reaktoru LVR-15, který provozuje Centrum výzkumu Řež s. r. o. Rychlé neutrony se získávají ozařováním produkčních terčů na cyklotronu U-120M. Možnost synergické kombinace různých postupů využívajících urychlené ionty a neutrony, kterou disponuje CANAM, je ojedinělá i v mezinárodním měřítku. CANAM nabízí unikátní metody přípravy, modifikace a komplexní charakterizace materiálů a vzorků s širokou škálou uplatnění jak v základním, tak aplikovaném výzkumu prováděném ve fyzikálních vědách, materiálovém inženýrství, chemii, biologii, biomedicíně, energetice, mikroelektronice, ekologii, archeologii či výzkumu uměleckých a historických artefaktů.

Budoucí rozvoj

Dlouhodobému rozvoji, zdokonalování a modernizaci zařízení CANAM je věnována trvalá pozornost. Dobudování laboratoří a instrumentace na cyklotronu TR-24 podstatným způsobem zvýší možnosti přípravy a studia radionuklidů s aplikacemi v biomedicíně a výzkumu s rychlými neutrony s dopadem na vývoj nových energetických technologií založených na jaderném štěpení a fúzi. Zamýšlené pořízení systému hmotnostní urychlovačové spektrometrie (AMS), která dosud není v ČR k dispozici, by výrazně posunulo analytické aplikace především pro vědy o životním prostředí a archeologii.

Socioekonomické přínosy

Dostupnost urychlených iontů a neutronů a instrumentace, která je využívá, je významná nejen pro výzkumnou komunitu, ale i pro komerční sektor v oblastech, jakými jsou vývoj nových materiálů, příprava nanostrukturovaných systémů, obrábění iontovými svazky, studium radiační odolnosti materiálů nebo získávání údajů nezbytných pro vývoj nových energetických zdrojů založených na jaderném štěpení a fúzi. Spolupráce CANAM s komerční sférou se přitom týká nejen účasti na společných výzkumných projektech, ale zahrnuje také poskytování služeb na zařízeních CANAM a odborné expertízy.