Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI)

Roku 2002 bylo z rozhodnutí Rady pro konkurenceschopnost EU ustaveno Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (European Strategy Forum on Research Infrastructures), které sdružuje zástupce členských států EU, Evropské komise a států asociovaných k rámcovým programům EU pro výzkum, vývoj a inovace a definuje priority pro implementaci výzkumných infrastruktur panevropského charakteru.

ESFRI Roadmap

Roku 2006 byla vypracována vůbec první Cestovní mapa Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI Roadmap), jejíž následné aktualizace proběhly v letech 2008, 2010 a 2016. ESFRI Roadmap sdružuje prioritní výzkumné infrastruktury panevropského významu, jejichž koncepty byly již jejich hostitelskými státy úspěšně implementovány (ESFRI landmarks) nebo se prozatím nachází ve stádiu přípravy či konstrukce (ESFRI projects).

e-IRG

Paralelně k ESFRI bylo roku 2003 ustaveno rovněž expertní fórum věnované problematice evropských výzkumných infrastruktur provozovaných v oblastech informačních a komunikačních technologií, tzv. e-infrastruktur, e-IRG (e-Infrastructures Reflection Group).

ERIC – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury

V právní rovině přinesl zvýšený akcent kladený na problematiku evropských výzkumných infrastruktur v roce 2009 vytvoření zcela specifického právního rámce EU vymezujícího principy řízení a financování takovýchto výzkumných infrastruktur. Tento nový druh právnické osoby – ERIC – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (European Research Infrastructure Consortium) umožňuje různorodé a plně flexibilní modely řízení panevropských výzkumných infrastruktur, včetně využívání daňových výhod ze strany subjektů, které provoz takovýchto výzkumných infrastruktur zabezpečují (např. osvobození od platby daně z přidané hodnoty a spotřebních daní). Členským subjektem ERIC se stává stát, obdobně jako v případě mezinárodní organizace ustavené na základě mezinárodního práva veřejného, přičemž o založení právnické osoby ERIC musí požádat minimálně 3 účastnické státy výzkumné infrastruktury Evropskou komisi (Generální ředitelství pro výzkum a inovace).

ČR je aktuálně členským státem následujících právnických osob ERIC:

BBMRI ERIC (Bio-banking and Bio-molecular Resources Research Infrastructure)

CERIC ERIC (Central European Research Infrastructure Consortium)

CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives)

CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure)

EATRIS ERIC (European Infrastructure for Translational Medicine)

ESS ERIC (European Spallation Source)

ESS Survey ERIC (European Social Survey)

ICOS ERIC (Integrated Carbon Observation System)

INSTRUCT ERIC (European Integrated Structural Biology Infrastructure)

SHARE ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)

 

V průběhu roku 2017/2018 by poté měly být ustaveny následující právnické osoby ERIC s účastí ČR:

ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure)

EU-OPENSCREEN ERIC (European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology)