Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

RECETOX – webové stránky

Hostitelská instituce: Masarykova univerzita


Výzkumná infrastruktura RECETOX se zaměřuje na životní prostředí a jeho vliv na zdraví. V rámci multidisciplinárního výzkumu faktorů ovlivňujících lidské zdraví je analyzována expozice člověka a prostředí toxickým látkám, jejich efekty a související environmentální a zdravotní rizika. Výzkumné kapacity jednotlivých centrálních jednotek výzkumné infrastruktury RECETOX (environmentální monitorovací sítě, populační studie a biobanky, laboratoře stopových analýz, databázové systémy a informačníportály) nabízejí uživatelům interdisciplinární expertízu v environmentálních vědách (chemie, technologie, toxikologie, analýza environmentální a zdravotní expozice a jejích dopadů, analýza a modelování rizik), biomedicíně, biostatistice a informatice. Výzkumná infrastruktura poskytuje přístup k datům a kapacitám svých vlajkových lodí, dlouhodobých programů MONET (MOnitoring NETworks), CELSPAC (Central European Longitudinal Study on Parents and Children) a GENASIS (Global ENvironmental ASsessment and Information Systems) a zároveň nabízí stále se rozšiřující portfolio expertíz a služeb externím uživatelům. RECETOX dlouhodobě spolupracuje s Programem pro životní prostředí OSN (UNEP – United Nations Environment Programme) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO – World Health Organisation) a je vedoucím partnerem GEO (Global Earth Observations) iniciativy GOS4POPs (Global Observation System for Persistent Organic Pollutants).

Budoucí rozvoj

Monitorovací sítě MONET budou rozšířeny z atmosféry i do vodního prostředí. Populační studie CELSPAC zahrnou další generaci novorozenců a pro dlouhodobě udržitelné skladování vzácných biologických vzorků bude vybudována nová biobankovací kapacita. Návazně na rozvoj epidemiologických studií budou rozšířeny také laboratorní kapacity. Akreditované stopové chemické laboratoře podpoří široké spektrum studií zaměřených na expozici člověka a životního prostředí rozvojem nových multireziduálních a necílených analytických metod a posílí synergie mezi chemickými a toxikologickými metodami hodnocení toxických směsí. Pro pochopení vztahů mezi environmentální expozicí a zdravotními efekty budou dále rozvíjeny metody pro studium epigenetiky, metabolomiky, proteomiky nebo lidského mikrobiomu. Environmentální systémy GENASIS a GMP (Global Monitoring Plan), které byly vybudovány v reakci na potřebu vizualizovat data z globálních monitorovacích programů, budou transformovány do flexibilního nástroje celosvětového sběru, managementu, hodnocení a prezentace dat z existujících monitorovacích programů a napojeny na GEOSS. Bude vyvinuta platforma podporující práci s velkými datovými soubory, biostatistické a bioinformatické nástroje pro analýzu a interpretaci dat a predikční modely pro odhad expozice, analýzu rizik či dlouhodobých trendů.

Socioekonomické přínosy

Interdisciplinární expertíza výzkumné infrastruktury RECETOX nabízí široký potenciál pro řešení nejrelevantnějších evropských výzkumných priorit a společenských výzev. Data o environmentálních, sociálních, ekonomických a dalších faktorech ovlivňujících zdraví, shromážděná v posledním čtvrtstoletí a otevřeně dostupná nejen výzkumným pracovníkům, ale i orgánům veřejné správy a široké veřejnosti, poskytují cenné informace o rychle se měnících společnostech střední a východní Evropy a jsou podkladem pro tvorbu evropských politik v oblasti managementu chemických látek, environmentálních rizik a zdraví. Komerční sektor může výzkumné výsledky dosažené využitím kapacit RECETOX aplikovat při vývoji nových technologií nutných pro implementaci konceptu oběhového hospodářství (např. směrem k dalšímu zvyšování efektivity využívání zdrojů a recyklace). Nové vědecké poznatky jsou okamžitě přenášeny nejen do environmentální praxe, ale i do vysokoškolské výuky, mezinárodního vzdělávání odborných pracovníků a budování nových výzkumných kapacit v partnerských zemích.