RECETOX RI

Název: Výzkumná infrastruktura RECETOX

Instituce: Masarykova univerzita

Koordinátor: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., klanova@recetox.muni.cz

Webové stránky

RECETOX RI je výzkumná infrastruktura zaměřená na oblast bezpečného managementu chemických látek, kontaminace životního prostředí a s tím souvisejících environmentálních a zdravotních rizik. Výzkumné kapacity stávajících a nově budovaných centrálních jednotek RECETOX RI nabízejí jejich uživatelům souhrn expertíz potřebných pro hodnocení dopadů environmentálních expozic a poskytují přístup k environmentálním monitorovacím sítím, populačním studiím, analytickým, chemickým, biologickým a toxikologickým laboratořím a databázovým systémům. RECETOX RI zpřístupňuje data a vzorky z dlouhodobých programů MONET (MOnitoring NETworks) a CELSPAC (Central European Longitudinal Study of Parents and Children) a umožňuje prezentaci externích dat na informačních platformách GENASIS (Global ENvironmental ASsessment and Information Systems). Nabízí rovněž biostatistickou a bioinformatickou podporu pro analýzu dat a modelování a stále se rozšiřující portfolio služeb uživatelům z akademické i firemní sféry v ČR i zahraničí. Komplexní přístup RECETOX RI a interdisciplinární pojetí je unikátní i v evropském kontextu. RECETOX RI představuje zázemí pro výzkum v oblasti životního prostředí a jeho vlivu na lidské zdraví a platformu pro vývoj inovativních metod, transfer technologií a know-how a konzultační a vzdělávací činnosti. Poskytuje svou kapacitu pro výukové a vzdělávací aktivity na všech stupních vysokoškolského studia a tím přispívá ke kvalitnější vzdělanosti a profesní připravenosti absolventů. Organizuje školení, workshopy a mezinárodní letní školy a jejích služeb využívají jak interní, tak externí uživatelé z vysokých škol, výzkumných organizací, zdravotnických zařízení, průmyslových podniků, regionální a státní správy i mezinárodních organizací. RECETOX RI je součástí českých národních uzlů evropských výzkumných infrastruktur ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) a ELIXIR (European Life-Science Infrastructure for Biological Information) a úzce spolupracuje také s BBMRI-ERIC (Biobanks and Biomolecular Resources Research Infrastructure Consortium). RECETOX koordinuje nově vznikající projekt evropské výzkumné infrastruktury EIRENE (European Environmental Exposure Assessment Network) a GEO (Global Earth Observation) iniciativu GOS4POPs (Global Observation System for Persistent Organic Pollutants). Podílí se rovněž na řízení společných evropských programů HBM4EU (Human Biomonitoing for Europe) a ERA PLANET (European Network for Observing our Changing Planet).