Centrum pro systémovou biologii

C4SYS – webové stránky

Hostitelská instituce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:


Výzkumná infrastruktura C4SYS soustřeďuje potenciál znalostí ČR v oblasti systémové biologie a začleňuje rozmanitý výzkum systémové biologie v ČR do panevropské výzkumné infrastruktury pro systémovou biologii ISBE (Infrastructure for Systems Biology – Europe). Portfolio C4SYS zahrnuje poskytování širokého spektra přístupů potřebných k vybudování a využívání prediktivních map a modelů komplexních biologických systémů sahajících od molekulární úrovně až po úroveň celého organismu; design experimentálních přístupů umožňujících efektivně získávat data vhodná pro modelování; a správu relevantních dat, modelů a map. Tento přístup hierarchického studia systémů je unikátní a očekává se, že přinese průlomové objevy v biologickém, biochemickém a biomedicínském výzkumu. Služby poskytované výzkumnou infrastrukturou C4SYS zahrnují poradenství, podporu formou smluvních činností, vývoj norem, vzdělávání a školení odborníků, poskytování webových služeb, softwarových nástrojů a databází pro realizaci špičkového interdisciplinárního výzkumu. Kromě poskytování hlavních služeb, které se očekávají od individuálních národních uzlů ISBE, přispívá výzkumná infrastruktura C4SYS i expertízou o vybraných modelových organismech (např. řasy, sinice, klíšťata a kvasinky, s možností rozšíření o další modelové organizmy jako jsou laboratorní myši, rostlinné modely, Drosophila). Výzkumná infrastruktura C4SYS je napojena na národní a mezinárodní sítě výzkumných infrastruktur a spolupracuje s výzkumnými organizacemi po celém světě (např. University Cambridge, Harvard University, ETH Zurich, KTH Stockholm, Imperial College London, CNB Madrid, University of Oxford, Nova Southeastern University, Larkin Health Science Institute, Medical University Graz, University of Geneva). Za účelem maximálního využití synergií C4SYS s dalšími partnerskými subjekty byly na úrovni ČR podepsány dohody o spolupráci s výzkumnými infrastrukturami CIISB, Czech-BioImaging a ELIXIR-CZ. Výzkumná infrastruktura C4SYS po necelých dvou letech svého fungování poskytuje služby domácím i zahraničním uživatelům a napomáhá rozvoji systémové biologie v ČR.

Budoucí rozvoj

Systémová biologie je jedním z klíčových odvětví biologického a biomedicínského výzkumu a prochází fází prudkého rozvoje. Výzkumná infrastruktura C4SYS vytvoří nezbytné podmínky pro rozvoj systémové biologie v ČR a stěžejní platformu pro výzkumnou komunitu ČR zabývající se vědami o živé přírodě. Bez této výzkumné infrastruktury a nezbytné podpory ČR ztratí kontakt se světovou špičkou a náskok rozvinutých zemí již nikdy nedohoní. Výzkumná infrastruktura C4SYS již ve stávající podobě dokáže nabízet služby uživatelům v oblasti systémové biologie, s plánovaným novým přístrojovým vybavením budou tyto služby kvalitativně odpovídat světové špičce v oboru. Uživatelé výzkumné infrastruktury C4SYS pochází z mnoha různých oblastí biologie, biochemie, mikrobiologie a medicíny, ale rovněž z aplikovaných oblastí, jakými jsou průmyslové, zemědělské a environmentální biotechnologie a nanotechnologie. Tyto klíčové technologické směry patří mezi národní priority ČR.

Socioekonomické přínosy

Systémová biologie je stěžejní vědecký směr pro rozvoj aplikované systémové medicíny. Pro detailní porozumění komplikovaným nemocí, jakými jsou např. kardiovaskulární, neurodegenerativní a onkologická onemocnění, jejich včasnou diagnostiku a eventuální léčbu je nutné porozumět komplexním systémům, k čemuž je nezbytné uplatnit v biomedicínské oblasti právě přístupy systémové biologie. Bez tohoto porozumění nelze vyvíjet nové diagnostické a léčebné postupy, resp. jejich vývoj není a nebude úspěšný. Umožnění tohoto integrovaného přístupu ke studiu biologických procesů zlepší naše znalosti o fungování biologických systémů na mnoha úrovních. Využití poznatků bude mít dalekosáhlé dopady pro aplikace v oblastech biomedicíny, biotechnologického průmyslu, zemědělství a ochrany životního prostředí a přispěje k rozvoji ekonomiky, produktů s vysokou přidanou hodnotou, vysoce kvalifikovaných pracovních míst a ke zlepšování zdravotní péče v ČR.