Brno hostilo 81. plenární zasedání ESFRI

Ve dnech 18.–19. října 2022 se v Brně konalo již 81. plenární zasedání Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Jednání ESFRI proběhlo pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), jež za ČR v 2. pol. roku 2022 předsedá výzkumné konfiguraci Rady EU, a Domu zahraniční spolupráce, jako příspěvkové organizace MŠMT podporující mezinárodní spolupráci ČR v oblastech vědy a vzdělávání. Jednání ESFRI v Brně se uskutečnilo jako tzv. back-to-back event k celosvětové konferenci ICRI, jež vůbec poprvé ve své již mnohaleté historii zavítala do ČR a tzv. nových členských států EU.

Fórum ESFRI

ESFRI je strategickým a expertním orgánem, jehož se účastní delegace ze členských států EU, Evropské komise a států asociovaných k rámcovému programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa. Jeho účelem je harmonizace výzkumně-infrastrukturních politik v EU a integrace ekosystému evropských výzkumných infrastruktur. Otevřený přístup ke špičkovým výzkumným infrastrukturám je předpoklad pro vyrovnávání výkonnostních rozdílů mezi evropskými výzkumnými komunitami, přičemž do Evropy i přitahuje ty nejlepší vědecké pracovníky z celého světa.

Brněnská deklarace

Úvodem zasedání byla delegacím ESFRI představena tzv.Brněnská deklarace k rozvoji celosvětového ekosystému výzkumných infrastruktur (pdf). Jedná se o výzvu členských států EU a Evropské komise vůči výzkumně-infrastrukturním stakeholderům z dalších světových makro-regionů k integraci výzkumně-infrastrukturních kapacit na globální úrovni. Brněnská deklarace byla připravena MŠMT, vyjednávána prostřednictvím přípravných orgánů Rady EU a podpořena napříč EU, včetně kolegia eurokomisařů.

Landscape analýza ESFRI a monitoring ESFRI Landmarks

V průběhu dalšího programu zasedání ESFRI náležely mezi stěžejní témata diskuze nad přípravou tzv. landscape analýzy výzkumně-infrastrukturního ekosystému v Evropě. Účelem této landscape analýzy je identifikovat příležitosti pro vyplnění mezer v evropské krajině výzkumných infrastruktur a dát takto podnět k pokročilejší integraci výzkumně-infrastrukturních kapacit i vzniku jejich zcela nových projektů reagujících na identifikované vědecké, jakožto i sociální a ekonomické výzvy evropské společnosti. Dále proběhla debata na téma plánovaného monitoringu tzv. ESFRI Landmarks, tj. evropských výzkumných infrastruktur z Cestovní mapy ESFRI, jejichž koncepty již byly či zdárně jsou implementovány. ESFRI se dále věnovalo taktéž problematice digitální dimenze evropských výzkumných infrastruktur a interakci ESFRI s iniciativou EOSC (European Open Science Cloud) či současným energetickým výzvám.

 

 Exkurze brněnských výzkumných infrastruktur

Jednání delegátů do ESFRI bylo doprovázeno bohatým kulturním programem, zahrnujícím mj. návštěvy velkých výzkumných infrastruktur provozovaných Masarykovou univerzitou, včetně Středoevropského technologického institutu, nebo prohlídku Hvězdárny a planetária Brno, které hostilo společnou večeři delegací. Zasedání ESFRI v Brně bylo součástí série tzv. side-eventů doprovázejících konání konference ICRI ve dnech 19.–21. října 2022.

 

 

Aktuality