75. plenární zasedání ESFRI obohatila první Open Session

Další, 75. plenární zasedání ESFRI se uskutečnilo virtuálně ve dnech 23. až 24. března 2021. V rámci první tzv. Open Session, uspořádané jako součást jednání ESFRI, delegace do ESFRI společně s představiteli ESFRI výzkumných infrastruktur diskutovali o způsobu, jak evropské výzkumné infrastruktury reagovaly na pandemii COVID-19. Stěžejní důraz byl přitom kladen na výzkumné infrastruktury provozované v oblastech zdraví a potravin, resp. sociálních věd.  

Bílá kniha ESFRI „Making Science Happen“, přijatá v roce 2020, určuje strategické orientace Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury v budoucím období. Ustavení tzv. ESFRI Open Sessions je jedním z opatření, které mají posílit komunikaci ESFRI, přičemž účelem je zavést nástroje vzájemných výměn mezi ESFRI delegacemi a představiteli ESFRI výzkumných infrastruktur. První ESFRI Open Session se přitom zaměřila na způsob, jakým reagovaly ESFRI výzkumné infrastruktury na pandemii COVID-19.

Bílá kniha ESFRI a její strategické vize dokládají, jak vizionářští jsme byli, protože práce na Bílé knize ESFRI byly započaty již v roce 2017, tj. dlouho před propuknutím koronavirové krize. ESFRI by mělo pokračovat v propojování různorodých vědních domén a sloužit i jako platforma pro vedení debat mezi ESFRI delegáty a ESFRI výzkumnými infrastrukturami,“ uvedl předseda ESFRI Jan Hrušák.

O co usilujeme v průběhu pandemie COVID-19, je zpřístupnit datové sady a poskytnout tato data a prostředí a nástroje pro práci s nimi k provádění studií a k realizaci experimentů s cílem adresovat výzvy, které nám koronavirová krize přináší,“ prohlásil ředitel evropské výzkumné infrastruktury ELIXIR Niklas Blomberg.

„Výzkumné infrastruktury jsou zcela klíčovým předpokladem pokroku v sociálních vědách. Bez špičkových výzkumných infrastruktur není ani excelentních výzkumných projektů,“ dále zmínil ředitel konsorcia evropské výzkumné infrastruktury SHARE-ERIC Axel Börsch-Supan.

Evropské výzkumné infrastruktury v reakci na pandemii COVID-19

ESFRI Stakeholder Fórum

Bílá kniha ESFRI předjímá, že role výzkumných infrastruktur, jako stěžejního pilíře Evropského výzkumného prostoru (ERA), by měla být dále posílena. Inovovaný ERA by měl být založen na principech sdílené odpovědnosti a spolupráce všech relevantních stakeholderů, zahrnující mj. i širokou občanskou veřejnost. V tomto duchu ESFRI diskutovalo nad možnými vazbami mezi sektory výzkumu, průmyslu, vzdělávání, tvůrci veřejných politik a občany. Za tímto účelem je plánováno i uspořádání prvního ESFRI Stakeholder Fóra, jež by se mělo uskutečnit v průběhu slovinského předsednictví v Radě EU, v Lublani v prosinci 2021, a to společně s konferencí, na níž bude prezentována aktualizace Cestovní mapy ESFRI 2021, a dalším plenárním zasedáním ESFRI.

Bílá kniha ESFRI „Making Science Happen“

Aktualizace Cestovní mapy ESFRI 2021

Než bude však možné prezentovat další aktualizaci Cestovní mapy ESFRI 2021, bude muset být odvedeno ještě mnoho práce. Předseda ESFRI Jan Hrušák informoval během zasedání ESFRI o aktuálním stavu těchto příprav, následován předsedy Strategických pracovních skupin ESFRI. Aktuálně se značná pozornost soustřeďuje zejména na dokončení analýzy krajiny výzkumných infrastruktur tak, aby byly nejvýznamnější evropské výzkumné infrastruktury zasazeny do širší perspektivy a kontextu, a to společně s nově rozvíjejícími se vědeckými trendy a výzvami. Jako jeden z podstatných aspektů bude analýza pojímat taktéž, jak výzkumné infrastruktury ESFRI přispívají k adresování Cílů udržitelného rozvoje OSN, jaký mají výzkumné infrastruktury ESFRI potenciál reagovat na krize obdobné krizi způsobené pandemií COVID-19, a v neposlední řadě jak výzkumné infrastruktury ESFRI přispívají k digitální transformaci evropské ekonomiky.

Monitoring projektů evropských výzkumných infrastruktur uvedených na Cestovní mapě ESFRI od roku 2010 a evaluace 18 nových návrhů projektů evropských výzkumných infrastruktur, jež se ucházejí o zařazení na Cestovní mapu ESFRI, jsou dalšími významnými vstupy do aktualizace Cestovní mapy ESFRI 2021. Všechny tyto aspekty aktualizace Cestovní mapy ESFRI 2021 budou schváleny na plenárním zasedání ESFRI v červnu 2021.

Aktualizace Cestovní mapy ESFRI 2021