Workshop a 69. plenární zasedání fóra ESFRI

Ve dnech 3. až 5. července 2019 se v Bruselu uskutečnila série jednání zorganizovaných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Na ESFRI workshop k otázkám monitoringu evropských výzkumných infrastruktur navázalo jednání výkonného výboru ESFRI, dále následované 69. plenárním zasedáním fóra ESFRI, jež se zaměřilo zejména na budoucí směřování ESFRI a přípravu aktualizace Cestovní mapy ESFRI plánovanou na rok 2021.

 Monitoring evropských výzkumných infrastruktur se statusem „ESFRI Landmark“

ESFRI workshop pořádaný na téma monitoringu evropských výzkumných infrastruktur zprostředkoval svým účastníkům platformu pro diskuzi o klíčových výkonnostních indikátorech, podle kterých mají být monitorovány evropské výzkumné infrastruktury zahrnuté na Cestovní mapě ESFRI se statutem „ESFRI Landmark“. Takovéto evropské výzkumné infrastruktury buď již dokončily svou implementační, resp. konstrukční fázi a vstoupily do provozní, uživatelské fáze, anebo pokročily ve své implementační, resp. konstrukční fázi natolik, že mají jasně stanovený časový harmonogram jejího dokončení a uvedení do provozu. Cílovou skupinou workshopu tak byli zejména zástupci evropských výzkumných infrastruktur se statutem „ESFRI Landmark“, které posouzení svých činností podstoupí v rámci aktualizace Cestovní mapy ESFRI plánované na rok 2021. Návrh klíčových výkonnostních indikátorů vypracovala Pracovní skupina ESFRI pro monitoring s tím, že tyto postihují následujících 8 rámcových kritérií:

  • Řízení a management;
  • Vzdělávání a školení;
  • Data management;
  • Vědecká excelence;
  • Přenos znalostí a inovace;
  • Mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a mimo ni;
  • Poskytování vědeckého poradenství;
  • Dopad na tvůrce politik a veřejnost.

 Workshop ESFRI k metodice monitoringu výzkumných infrastruktur a klíčovým výkonnostním indikátorům, 3. července 2019, Brusel, Belgie

Během workshopu se zástupci evropských výzkumných infrastruktur shodli na potřebnosti uplatňování klíčových výkonnostních indikátorů při vyhodnocování jejich aktivit, avšak současně při zohledňování specifik každé z nich, odvíjejících se vždy od jejich vědně-oborového zaměření, charakteru poskytované znalostní a technologické expertízy a fáze životního cyklu, ve které se nacházejí. Monitoring evropských výzkumných infrastruktur by rovněž neměl sloužit k porovnávání jednotlivých zařízení mezi sebou, jako ke kultivaci prostředí evropských výzkumných infrastruktur a zajištění, aby zařízení se statutem „ESFRI Landmark“ naplňovala kvalitativní kritéria, co se týká úrovně jejich řízení; poskytovaných služeb; data managementu; přenosu znalostí či socioekonomických dopadů.

Monitoring je logickým důsledkem konceptu životního cyklu výzkumných infrastruktur a tedy i těch již úspěšně implementovaných, které dosáhly statutu tzv. ESFRI Landmark. Nad rámec úrovně ESFRI budou přitom moci být připravované principy hodnocení výzkumných infrastruktur a jejich klíčové výkonnostní indikátory používány také k hodnocení výzkumných infrastruktur na národní úrovni evropských států.“, uvedl závěrem workshopu předseda ESFRI Jan Hrušák.

Návazně na výstupy workshopu s čelními zástupci evropských výzkumných infrastruktur bude Pracovní skupina ESFRI pro monitoring nadále pokračovat ve svých činnostech, a to tak, aby byla sada klíčových výkonnostních indikátorů připravena pro účely aktualizace Cestovní mapy ESFRI v roce 2021.


Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace, Brusel, Belgie

69. plenární zasedání fóra ESFRI

V pořadí druhé plenární zasedání fóra ESFRI předsedané delegátem ČR Janem Hrušákem se zaměřilo na debatu k budoucímu směřování ESFRI. Diskutována byla role ESFRI v rámci Evropského výzkumného prostoru po roce 2020, co do vize a mise ESFRI, které delegace členských států EU, asociovaných zemí a Evropské komise platformě ESFRI přisuzují. Budoucí směřování ESFRI bude kodifikováno formou tzv. „Bílé knihy“, která bude zveřejněna do konce roku 2019. Zahrnovat bude nejen aktualizovaný koncept ESFRI, jako tělesa zprostředkovávajícího strategickou debatu k nejaktuálnějším otázkám tvorby politiky výzkumných infrastruktur evropského charakteru, významu a dopadu, ale i otázky zabezpečení činností ESFRI anebo budoucí evoluce Cestovní mapy ESFRI (Pozn.: Návazně na aktualizaci Cestovní mapy ESFRI plánovanou na rok 2021 je další aktualizace Cestovní mapy ESFRI předpokládána v roce 2025.).
Předseda ESFRI Jan Hrušák označil ESFRI za příklad dobré praxe koordinace evropských politik: „Interní procesy ESFRI mohou být vzorem k následování i pro další evropské politiky. ESFRI, poskytující platformu pro strategické debaty k politice evropských výzkumných infrastruktur, je fórem, na kterém dosahují konsensu tvůrci politik evropských výzkumných infrastruktur s jejich operátory z řad výzkumné sféry. Jejich společná rozhodnutí mají přitom dalekosáhlé dopady i na tvorbu národních politik výzkumných infrastruktur evropských států.“

Druhým stěžejním bodem diskuze 69. plenárního zasedání fóra ESFRI byla příprava procesu aktualizace Cestovní mapy ESFRI plánované na rok 2021. Slavnostní zahájení procesu aktualizace se uskuteční dne 25. září 2019 v Bruselu ve formě Informačního dne k aktualizaci Cestovní mapy ESFRI. Informační den bude součástí programu tzv. „Evropských výzkumných a inovačních dní“. Deadline pro předkládání návrhů nových evropských výzkumných infrastruktur, aplikujících na aktualizaci Cestovní mapy ESFRI, bude stanoven na 5. května 2020. Bližší informace o kvalifikačních kritériích a veškerých procedurálních náležitostech budou pro potenciální uchazeče zveřejněny dne 25. září 2019.


69. plenární zasedání fóra ESFRI, 5. července 2019, Brusel, Belgie