Slavnostní ceremoniál umístění EuroHPC petascale superpočítače do ČR

Praha, 13. června 2019 – Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se za přítomnosti zástupce generálního ředitele Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie Khalila Rouhany uskutečnila slavnostní ceremonie umístění tzv. „EuroHPC petascale superpočítače“ v IT4Innovations národním superpočítačovém centru na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě.

 Delegaci Evropské komise uvítal místopředseda vlády ČR pro ekonomiku a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a pozitivně ocenil úspěch IT4Innovations v celoevropské soutěži o hostitelství jednoho z nejvýkonnějších výpočetních systémů v EU: „Vysokorychlostní počítání představuje jednu z klíčových technologických oblastí pro vědu a průmysl. Hraje i stěžejní roli v budování jednotného digitálního trhu a digitální ekonomiky v EU obecně. Evropa na daném poli bohužel ve srovnání s ostatními světovými makro-regiony prozatím zaostává. Jsem proto nesmírně rád, že se ČR tak úspěšně zapojuje do společné technologické iniciativy EuroHPC a zásadním způsobem přispívá k rozvoji superpočítačových technologií v Evropě a ve světě.“

Celková pořizovací investice EuroHPC petascale systému činí 15 mil. EUR, z čehož 35 % nákladů bude financováno Evropskou komisí. Zbývající část nákladů bude uhrazena za využití prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). „Financování EuroHPC petascale systému na IT4Innovations bude probíhat za využití nástrojů politiky soudržnosti EU, komplementárně k financování provozních nákladů IT4Innovations z dotačního titulu velkých výzkumných infrastruktur. Velice mě těší, že nad rámec této synergie jsme dosáhli rovněž synergie s prostředky rámcového programu Horizontu 2020. IT4Innovations se tímto stává příkladem dobré praxe čerpání národních a evropských rozpočtových zdrojů.“, uvedl Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt jednoho z nejvýkonnějších evropských superpočítačů „IT4Innovations centrum pro evropskou vědu a průmysl“, který uspěl v konkurenci Lucemburska, Portugalska, Slovinska a Bulharska jako vůbec nejlépe hodnocený, představil při ceremoniálního aktu Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra: „IT4Innovations etabluje ČR na poli superpočítačových technologií. Kromě úspěchu v podobě získání hostitelství EuroHPC petascale systému se zapojujeme i do projektu pořízení ještě výkonnějšího EuroHPC pre-exascale systému, jako člen Finskem koordinovaného LUMI konsorcia. Jsme velice poctěni, že superpočítače na IT4Innovations sehrají takto důležitou roli v realizaci stěžejních vědeckých experimentů a napomohou i průmyslovému sektoru při aplikaci vědeckých poznatků v praxi“.

Tzv. „LUMI“ (Large Unified Modern Infrastructure) konsorcium, tvořené koordinujícím Finskem a dále také Belgií, ČR, Dánskem, Estonskem, Nizozemím, Norskem, Polskem, Švédskem a Švýcarskem, pořídí v roce 2020 EuroHPC pre-exascale systém, jehož instalace proběhne ve Finském Kajaani. ČR se díky příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 5 mil. EUR bude podílet na úhradě jeho investičních a provozních nákladů podílem 2,5 %.

V průběhu návštěvy v ČR byla Khalilu Rouhanovi představena rovněž další česká pracoviště zaměřující se na rozvoj a využití informačních technologií ve výzkumu, vývoji a inovacích, a to Výzkumné centrum informatiky a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky. Tato výzkumná a vývojová pracoviště Českého vysokého učení technického v Praze představují špičková centra umělé inteligence, a to nejen v českém, ale i v evropském měřítku. Společně s IT4Innovations a s dalšími e-infrastrukturami CESNETCERIT Scientific Cloud, sdruženými v rámci konsorcia e-INFRA CZ, představují nejvýznamnější kapacity ČR pro výzkum, vývoj a inovace na poli informačních a komunikačních technologií. Intenzivně jsou poté zapojeny i do věcně příslušných evropských a celosvětových oborových sítí.