V Londýně byla zahájena diskuze o budoucí podobě ESFRI

Londýn, 31. ledna 2019 – V prostorách londýnského Grange Holborn hotelu se dne 31. ledna 2019 uskutečnil workshop pojmenovaný „ESFRI: Future Directions“. Během workshopu delegáti ESFRI ze členských a přidružených států Evropské unie diskutovali o možnostech budoucího směřování ESFRI při strategickém plánování a monitorování evropských výzkumných infrastruktur. Idey a návrhy na další vývoj ESFRI budou delegáti projednávat během celého roku 2019 a diskuze završí tzv. „Bílá kniha“, která poslouží jako vstup do rozhovorů o dalším rozvoji Evropského výzkumného prostoru v období po roce 2020.

ESFRI – Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury – bylo ustaveno v roce 2002 z rozhodnutí Rady pro konkurenceschopnost EU a jeho hlavním úkolem je zprostředkování debaty k aktuálnímu dění v oblasti politiky výzkumných infrastruktur v Evropě. Mandát ESFRI se v roce 2004 rozšířil o vypracování Cestovní mapy ESFRI, strategického dokumentu, jehož cílem je posílení konkurenceschopnosti Evropy vybudováním evropských výzkumných infrastruktur, zařízení, která svou finanční i vědeckou náročností přesahují možnosti jednotlivých členských států Evropské unie. Cestovní mapy ESFRI doznaly v průběhu let značného vývoje (dosud byly vydané v letech 2006, 2008, 2010, 2016 a 2018) a dnes jsou díky důrazu kladenému na řešení společensky relevantních výzev a synergické působení strategickým dokumentem přesahujícím kontext vývoje jednotlivých vědních disciplín.

Velkou výzvou pro ESFRI je kromě přípravy a vydávání Cestovních map evropských výzkumných infrastruktur, také sledování (monitoring) výzkumných infrastruktur, které se již na Cestovní mapě nachází. Rada ministrů dále ESFRI pověřila tvorbou strategií e-infrastruktur (databázových výzkumných infrastruktur a iniciativou EOSC – European Open Science Cloud) a vypracováním dokumentu k dlouhodobé udržitelnosti výzkumných infrastruktur (kromě monitoringu rovněž analýza národních „roadmappingů“ a finančních nástrojů). Portfolio aktivit ESFRI, podpořené tímto a několika dalšími mandáty Rady pro konkurenceschopnost EU, s sebou přináší také nové nároky na interdisciplinaritu a přístup k samotnému fungování ESFRI. Z tohoto podnětu se v Londýně sešli delegáti ESFRI, předsedové strategických pracovních skupin ESFRI a zástupci Evropské komise, aby na neformálním setkání projednali hlavní cíle ESFRI, základní hodnoty, aktivity a témata konsolidace „eko-systému“ výzkumných infrastruktur, vize ESFRI a vývoje Cestovní mapy ESFRI ve střednědobém výhledu.

Existují nějaké zásadní oblasti relevantní pro výzkumné infrastruktury, které nejsou aktivitami ESFRI dotčeny? Jak by mělo ESFRI dále rozvíjet svou činnost? To je pouze několik vybraných otázek, které souvisí se strategickou rolí ESFRI. Diskutovalo se o relevanci aktivit ESFRI pro národní politiky výzkumu, vývoje a inovací nebo o roli ESFRI mimo země Evropské unie. K tématu ESFRI spočívajícím v konsolidaci „eko-systému“ výzkumných infrastruktur se delegáti dotkli úkolů ESFRI v kontextu „životního cyklu“ výzkumných infrastruktur a ESFRI jako inkubátoru výzkumných infrastruktur.

Při diskuzi na téma vize ESFRI padaly např. otázky, jestli je současná struktura a organizace ESFRI efektivní, zda jsou současná frekvence zasedání a složení fóra dostatečné, nebo jestli je optimální současný vztah s Evropskou komisí. Podstatným tématem byly relevantní překryvy ESFRI s rámcovým programem EU pro výzkum a inovace Horizontem 2020. V posledním bloku se diskuze zaměřila na otázky vývoje Cestovní mapy ESFRI, její dlouhodobé vize a podobu nové Cestovní mapy v roce 2021. Mluvilo se o kritériích hodnocení a rolích strategických pracovních skupin, které pravidelně provádí analýzu vědeckých aspektů v oblastech energetiky, sociálních a kulturních inovací, fyzikálních věd, datových infrastruktur, zdravotnictví a potravin a environmentálních věd. Otázkou je i větší zapojení nezávislých externích hodnotitelů při evaluaci evropských výzkumných infrastruktur zařazených na Cestovní mapu ESFRI.

Před vznikem „Bílé knihy“ o dalším směřování ESFRI proběhne na toto téma ještě jeden workshop na podzim 2019.