CERN – Evropská organizace pro jaderný výzkum

Základní informace

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) je mezinárodní organizací výzkumu a vývoje se sídlem ve švýcarské Ženevě, která provozuje největší světovou laboratoř v částicové fyzice. CERN byl založen v roce 1954 a aktuálně sdružuje 22 členských států a řadu dalších pozorovatelů. Nejvyšším orgánem CERN je Rada, která zodpovídá za všechna důležitá rozhodnutí o činnostech CERN a je složena vždy z 2 zástupců každého z členských států. Roční rozpočet CERN dosahuje výše 1,1 mld. CHF. Příspěvek ČR do CERN činí ročně přibližně 10,5 mil. CHF, přičemž jeho úhradu zajišťuje ze svého rozpočtu MŠMT.

Experimentální zařízení

Hlavní výzkumnou infrastrukturu CERN představuje urychlovač Large Hadron Collider (LHC) a na něm umístěné dílčí experimenty ATLAS, CMS, ALICE, LHCb, MoEDAL, LHCf či TOTEM. Experimentální zařízení CERN následně doplňuje i řada menších experimentů, které nevyužívají LHC (ale např. starší urychlovač SPS). V CERN se realizuje i řada výzkumných projektů a projektů vývoje technologií, jež jsou poté dále uplatňovány v experimentech (např. magnety, supravodiče, detektory, aplikace v medicíně apod.). Výzkumnou infrastrukturu CERN využívá ročně více jak 12 000 uživatelů z celého světa.

Vzdělávací aktivity

Kromě výzkumných a vývojových aktivit realizovaných na výzkumné infrastruktuře CERN zajišťuje CERN i celou řadu vzdělávacích schémat, která jsou zaměřená na studenty doktorských studijních programů, technický personál, administrativní stáže či krátkodobé (např. letní) pobyty.

Průmyslové zakázky

CERN ze svého rozpočtu každoročně nakupuje technologie, dodávky a další služby k zajištění provozu své výzkumné infrastruktury v objemu přibližně 550 mil. CHF. Hlavní plánovanou aktivitou CERN bude v následujících letech upgrade urychlovače LHC a hlavních experimentů, který je již zahrnut rovněž do Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI Roadmap). Bližší informace o vypsaných zakázkách CERN jsou v ČR šířeny předně prostřednictvím agentury CzechTrade. CERN podporuje rovněž transfer znalostí, vytváření spin-off podniků anebo asistenci členským státům prostřednictvím v nich umístěných podnikatelských inkubátorů CERN BIC.

Zapojení ČR do CERN

Účast české výzkumné komunity v experimentech v CERN je organizována prostřednictvím projektu „Výzkumná infrastruktura CERN-CZ“, jejímž cílem je vývoj, výroba a provoz vědeckých přístrojů pro experimenty v CERN. Tento projekt je podporován ze strany MŠMT v rámci dotačního titulu velkých výzkumných infrastruktur v přibližné výši 2,7 mil. EUR ročně na období let 2016-2019.

Účast v projektech využívajících kapacity CERN je zpravidla umožňována prostřednictvím Memorand o porozumění sjednaných CERN se zainteresovanými financujícími agenturami (nejen) ze členských států CERN. Přístup k výzkumné infrastruktuře CERN je přitom omezen na zaměstnance CERN nebo na registrované uživatele. Získaná data jsou nicméně k dispozici všem členům vědeckých kolaborací.

V ČR za spolupráci s CERN zodpovídá MŠMT, které rovněž zajišťuje platby členského příspěvku ČR do CERN. Jako svůj poradní a koordinační orgán ustavilo MŠMT Výbor pro spolupráci ČR s CERN, v němž jsou zastoupeny hlavní výzkumné organizace ČR podílející se na spolupráci s CERN, další orgány státní správy ČR, předseda Výboru pro spolupráci ČR s JINR a styčný bod pro průmyslové dodávky do CERN.