Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN

CERN-CZ – webové stránky

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:


Výzkumná infrastruktura CERN-CZ organizuje účast výzkumné komunity ČR v mezinárodní výzkumné laboratoři pro částicovou fyziku CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) v Ženevě. CERN provozuje největší urychlovač částic na světě – Large Hadron Collider (LHC) – a hostí experimenty, které srážky částic při nejvyšších energiích zkoumají. Hraje tak světově vůdčí roli ve výzkumu fyziky elementárních částic a chování hmoty při extrémních podmínkách a koordinuje a organizuje evropský výzkum na tomto poli. Cílem výzkumné infrastruktury CERN-CZ je podpora vývoje, výstavby, údržby a provozování výzkumných zařízení na experimentech v CERN s účastí ČR. To zahrnuje i provoz lokální výzkumné infrastruktury v ČR, která je nezbytná pro vývoj a výrobu detektorů a výpočetní infrastrukturu pro zpracování dat. CERN-CZ rozvíjí nové technologie pro detektory částic, včetně jejich aplikací, a to především v oblastech kalorimetrie a polovodičových dráhových detektorů. Technický záběr CERN-CZ zahrnuje problematiku konstrukce detektorů, vývoje radiačně odolných polovodičových detektorů a elektroniky, chlazení, kryogeniky, vakuových technologií, elektronického a mechanického designu a také zpracovávání extrémních objemů dat. CERN-CZ zajišťuje dále rovněž koordinaci výzkumných projektů v CERN s účastí ČR v součinnosti s Výborem pro spolupráci CERN s ČR a zastoupení a výkon práv ČR v řídících a poradních orgánech CERN a orgánech jednotlivých experimentů CERN. Zcela unikátní experimentální zařízení CERN, na jejichž výstavbě se výzkumné organizace ČR podílely, resp. podílejí, umožňují výzkumné komunitě z ČR významně přispět ke světově unikátním výsledkům v jaderné a částicové fyzice, kterých CERN dosahuje.

Budoucí rozvoj

Plány rozvoje CERN-CZ velmi úzce souvisí s dlouhodobými plány CERN pro jednotlivé experimenty a urychlovač LHC. Nejdůležitějším z nich je předpokládaná modernizace LHC v letech 2024–2026, kdy má dojít k desetinásobnému zvýšení četnosti srážek. Je poté potřeba odpovídajícím způsobem modernizovat i detektory tak, aby byly schopny v novém náročném prostředí pracovat. Výzkumné organizace ČR jsou členy dvou velkých LHC experimentů – ATLAS (A Toroidal LHC Aparatus) a ALICE (A Large Ion Collider Experiment) a několika menších experimentů. Významná část prostředků CERN-CZ je proto věnována příspěvku na provoz a údržbu těchto experimentů a k vývoji a konstrukci nových částí detektorů pro tyto dva experimenty. Modernizovaný LHC má být spolu s experimenty v provozu přibližně do roku 2035.

Socioekonomické přínosy

CERN-CZ slouží jakožto komunikační most umožňující obousměrný transfer know-how mezi CERN a výzkumnou komunitou ČR. Ambiciózní výzkumný program CERN spolu s možností pracovat s nejnovějšími technologiemi přitahuje mnoho expertů nejen z komunity částicových fyziků. Účast na výzkumných projektech CERN zvyšuje viditelnost a atraktivitu výzkumných organizací ČR. Dodané zakázky a úspěšný provoz mnoha zařízení vybudovaných v ČR pro CERN představuje pro průmyslové podniky prestižní technologicky náročné zakázky, stimulující jejich inovační schopnosti.

 

Aktuality