Výzkumná Infrastruktura pro diachronní bohemistiku

RIDICSmlceniwebové stránky

Hostitelská instituce: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Partnerská instituce: České vysoké učení technické v Praze


RIDICS bude obsahově spoluvytvářet a spravovat dva vzájemně komplementární webové portály umožňující a podněcující výzkum v oblasti diachronní bohemistiky (tj. českého jazyka od nejstarších období do konce 18. století) a souvisejících oborů. Badatelský webový portál bude zpřístupňovat množství různorodých odborně zpracovaných a vyhodnocených primárních a sekundárních zdrojů (plné texty pramenů českého písemnictví, slovníky, mluvnice, odborná literatura k tématu, bibliografické databáze) a poskytne badatelům vhodné nástroje pro jejich výzkum (metadata, plnotextové vyhledávání, korpusové nástroje, lemmatizace a morfologické značkování, mezitextové vazby). Komunitní webový portál umožní sdílet výsledky výzkumu (ukládat a zpřístupňovat odborné práce i elektronické edice primárních zdrojů), informovat o dění v jednotlivých oborech a diskutovat o odborných tématech. RIDICS bude dále vyvíjet a nabízet programové nástroje pro přípravu primárních zdrojů (šablona pro vytváření elektronických edic, program pro asistovanou transkripci), které zpřístupní prostřednictvím webových služeb, v podobě samostatných programů nebo jako doplňky k programům, s nimiž výzkumní pracovníci každodenně pracují (textové editory). Spolupráce RIDICS s výzkumnými infrastrukturami CNC a LINDAT/CLARIN se rozvine v oblasti výměny dat, vývoje nástrojů a vzájemných konzultací. Na mezinárodní úrovni bude výzkumná infrastruktura RIDICS zapojena do projektů, které se věnují přípravě jazykových zdrojů (DiXiT – Digital Scholarly Editions Initial Training Network) nebo digitální lexikografii (eNeL – European Network of e-Lexicography).

Budoucí rozvoj

Výzkumná infrastruktura RIDICS se bude zaměřovat na přípravu a zpřístupnění nových dokumentů a materiálů, na vylepšování dostupných primárních a sekundárních zdrojů a na rozvíjení vyvíjených nástrojů. Rozšíří podporu individuálních výzkumných projektů tím, že bude připravovat zdroje a nástroje pro jejich analýzu. Výzkumná infrastruktura RIDICS bude rovněž integrovat existující nebo nové relevantní zdroje z dalších výzkumných projektů.

Socioekonomické přínosy

Výzkumná infrastruktura RIDICS přispěje k lepší ochraně jazykového kulturního dědictví a hlubšímu poznání národního jazyka, literatury a historie. Nabídne přístup k velkému množství primárních a sekundárních materiálů a umožní jejich intenzivní využívání. Komunitní webový portál vytvoří základ pro mezioborovou spolupráci a díky mezitextovým vazbám usnadní odborníkům, studentům i laické veřejnosti pochopení prezentovaných historických materiálů.

 

Aktuality