Výzkumná Infrastruktura pro diachronní bohemistiku

RIDICSmlceniwebové stránky

Hostitelská instituce: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Partnerská instituce: České vysoké učení technické v Praze


RIDICS obsahově spoluvytváří a spravuje dva vzájemně komplementární webové portály umožňující a podněcující výzkum v oblasti diachronní bohemistiky (tj. českého jazyka od nejstarších období do konce 18. století) a souvisejících oborů.

Badatelský webový portál zpřístupňuje množství různorodých odborně zpracovaných a vyhodnocených primárních a sekundárních zdrojů (plné texty pramenů českého písemnictví, slovníky, mluvnice, odborná literatura k tématu, bibliografické databáze) a poskytne badatelům vhodné nástroje pro jejich výzkum (metadata, plnotextové vyhledávání, korpusové nástroje, lemmatizace a morfologické značkování, mezitextové vazby).

Komunitní webový portál umožňuje sdílet výsledky výzkumu (ukládat a zpřístupňovat odborné práce i elektronické edice primárních zdrojů), informovat o dění v jednotlivých oborech a diskutovat o odborných tématech.

Vokabulář webový – přístup ke slovníkům a nástrojům k poznání historické češtiny.

Primární a sekundární zdroje včetně dalších nástrojů pro bohemistická studia jsou dostupná prostřednictvím aplikace Vokabulář webový.

Aktuality