Česká literární bibliografie

CLB – webové stránky

Hostitelská instituce: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.


CLB je základní výzkumnou infrastrukturou pro literárněvědnou bohemistiku a další příbuzné humanitní disciplíny. Navazuje na více než sedmdesátiletou tradici zpracování oborové bibliografie Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., a dále ji kontinuálně rozvíjí. V jejím rámci je zpracováván, průběžně doplňován a systematicky odborně vytěžován soubor bibliografických databází, souvisle mapujících literární život v českých zemích od počátků národního obrození až po současnost a další návazné informační zdroje (tj. biografické báze, digitální knihovny, báze literárních cen apod.). Zdroje CLB slouží jako výchozí materiál pro ceněné syntetické práce (mj. Lexikon české literatury, Slovník české literatury po roce 1945 apod.). Výzkumná infrastruktura CLB nabízí neomezený online přístup k obsáhlým a v reálném čase plně aktualizovaným databázovým korpusům. Pozornost CLB je věnována i rozvoji podpůrných softwarových nástrojů. CLB připravuje také personální nebo tematické bibliografie, nezřídka knižního rozsahu. V neposlední řadě se CLB podílí na vzdělávání, mj. přímým zapojením vysokoškolských studentů do zpracování dat CLB či pořádáním odborných přednášek a výukových kurzů. CLB má i mezinárodní přesah, zejména pro germano-bohemistický a slavistický výzkum a další národní filologie a příbuzné humanitní disciplíny.

Budoucí rozvoj

Aktivity CLB se v příštích letech soustředí zejména na dokončení systémové integrace jejich dosud heterogenních databázových zdrojů na jednotné softwarové platformě a související redakci konvertovaných dat. Vedle zpracování aktuální oborové produkce se CLB bude orientovat také na retrospektivní zmapování dosud opomíjených korpusů dat (mj. bibliografie českého literárního samizdatu, bibliografie českého literárního internetu apod.). Zvýšená pozornost bude věnována rozvoji služeb pro uživatele CLB (tj. prezentační rozhraní, vývoj a inovace softwarových aplikací pro práci s daty CLB apod.) a vzdělávacím aktivitám.

Socioekonomické přínosy

Zdroje CLB představují základní pramen pro studium literárního a kulturního života v ČR ve všech jeho historických a jazykových variantách a zásadním způsobem napomáhají k poznání národní literatury jako jedné ze základních konstitutivních komponent české národní identity. V mezinárodním srovnání se jedná o jeden z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších projektů svého druhu, jehož on line služeb pravidelně využívá vysoký počet uživatelů z ČR i ze zahraničí.