Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines

ELI Beamlineseli-beamlineswebové stránky

Hostitelská instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


ELI (Extreme Light Infrastructure) je ve svém vědeckém a politickém rozměru jedinečnou mezinárodní výzkumnou infrastrukturou, která bude využívat nové generace laserových technologií k vytvoření nejintenzivnějších světelných pulsů na světě. ELI bude poskytovat zázemí pro širokou škálu aplikací základního a aplikovaného výzkumu založených na interakci světla s hmotou v dosud nedostupném režimu intenzity světelného paprsku. Komplexnost ELI odráží nejen její mezinárodní charakter, ale zároveň skutečnost, že implementace na národní úrovni je prováděna za využití zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů.

ELI Beamlines je jedním ze tří pilířů výzkumné infrastruktury ELI, který je umístěn v ČR. ELI je součástí Cestovní mapy ESFRI Roadmap (Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury), zahrnující novou generaci panevropských výzkumných infrastruktur. ELI je tzv. distribuovanou výzkumnou infrastrukturou zahrnující (1) ELI Beamlines – Dolní Břežany (ČR); (2) ELI Attosecond – Szeged (Maďarsko); a (3) ELI Nuclear Physics – Măgurele, (Rumunsko).

ELI se bude zabývat zkoumáním interakce světla s hmotou při těch nejvyšších intenzitách a nejkratších časových rozpětích. Ve srovnání se současnými špičkovými technologiemi bude intenzita laserových pulsů o několik řádů vyšší. Vědecké, inženýrské a medicínské cíle ELI jsou poté přizpůsobeny ve prospěch společnosti a průmyslu. ELI Beamlines si klade za cíl zřídit a dlouhodobě provozovat nejintenzivnější laserový systém na světě. Díky ultravysokým špičkovým výkonům 10 PW (petawatt = 1015 wattu) a intenzitám až 1024W/cm2 nabídne svým uživatelům jedinečný zdroj záření a urychlených částic. Tyto tzv. beamlines umožní průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a vědy o materiálech, ale také v biomedicíně a v laboratorní astrofyzice a mnoha dalších vědách. Příprava a realizace výstavby výzkumné infrastruktury ELI Beamlines je prováděna Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i.

Budoucí rozvoj

Implementační fáze ELI Beamlines bude dokončena roku 2018 uvedením hlavních laserových a experimentálních systémů do provozu a jejich zpřístupněním externím uživatelům. Roku 2018 bude ustaven právní subjekt ELI ERIC. V průběhu roku 2019 bude dokončena integrace všech systémů a dojde i ke zvýšení výkonu všech technologických systémů a laserů na jejich plnou předpokládanou kapacitu.

Socioekonomické přínosy

ELI Beamlines posiluje pozici Evropy ve světovém laserovém výzkumu a vytváří taktéž nové příležitosti jak pro český, tak evropský průmysl. Kromě základního výzkumu a vývoje v oblasti laserů pokrývá aplikovaný výzkum v ELI Beamlines oblasti od zlepšení onkologické léčby, lékařské zobrazovací techniky či rychlé elektroniky až po studium stárnutí materiálů jaderného reaktoru nebo po vývoj nových metod zpracování jaderného odpadu. ČR se tak v důsledku stane hostitelskou zemí špičkového mezinárodního výzkumu, což představuje významný potenciál (nejen) pro přilákání dalších investic do vyspělých technologií s vysokou přidanou hodnotou.