Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

NanoEnviCz – webové stránky

Hostitelské instituce:

Partnerské instituce:


NanoEnviCz integruje infrastrukturní kapacity několika výzkumných organizací ČR v oblasti komplexního interdisciplinárního výzkumu širokého spektra nanomateriálů a nanotechnologií. Portfolio provozovaných zařízení a expertíz poskytované NanoEnviCz pokrývá různé oblasti výzkumu nanomateriálů, povrchů a nanokompozitů, jakožto materiálů pro ochranu životního prostředí a další související aplikace. Služby výzkumné infrastruktury NanoEnviCz zahrnují řízené syntézy nanostrukturních materiálů, jejich komplexní chemické, strukturální, morfologické a povrchové charakterizace, optimalizaci jejich funkčních vlastností, sledování jejich potenciální toxicity a nebezpečnosti pro životní prostředí a rozvoj jejich aplikací pro pokročilé technologie. Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz vytváří efektivní víceúčelovou platformu jak pro partnerské výzkumné organizace podílející se na jejím provozu a činnostech, tak pro uživatele z akademické obce, průmyslové sféry a vládních organizací. NanoEnviCz poskytuje otevřený centralizovaný přístup ke všem kapacitám této „distribuované“ výzkumné infrastruktury pro tuzemské i zahraniční uživatele.

Budoucí rozvoj

Nadcházející rozvoj kapacit NanoEnviCz bude zahrnovat primárně další zlepšování efektivity režimu a služeb otevřeného přístupu externím uživatelům k pokročilé přístrojové technice této výzkumné infrastruktury, zintenzivnění vzdělávacích činností a rovněž vlastních výzkumných činností, vedoucích k dalšímu rozvoji technologického vybavení a expertíz NanoEnviCz.

Socioekonomické přínosy

NanoEnviCz poskytuje komplexní infrastrukturní služby a expertízy pro provádění výzkumu a vývoje nanomateriálů, povrchů a nanokompozitů pro ochranu životního prostředí. Je tedy příkladem progresivních trendů multioborového rozvoje expertíz výzkumných infrastruktur, kombinujících znalosti z různých vědních oblastí. NanoEnviCz nabízí i školení zaměstnanců z komerčních společností, zaměřených na pokročilé metody výzkumu a vývoje v oboru nanomateriálů a nanotechnologií a jejich bezpečnosti.

 

Aktuality