ACTRIS-CZ

Název: ACTRIS – účast ČR

Instituce: Český hydrometeorologický ústav

Koordinátor: RNDr. Milan Váňa, Ph.D.; milan.vana@chmi.cz

Webové stránky

ACTRIS-CZ poskytuje odborné výstupy na poli atmosférických věd, zejména výzkumu atmosférických aerosolů, oblaků a reaktivních plynů. Kapacity ACTRIS-CZ tvoří NAOK (Národní atmosférická observatoř Košetice) a technologické vybavení a příslušenství partnerských institucí podílejících se na provozu. Některé měřené parametry ACTRIS-CZ jsou ve svém oboru v rámci ČR unikátní. Jedná se o automatická měření fyzikálních a chemických vlastností atmosférických aerosolů, volatilních organických látek, bazických kationtů v ovzduší a kontinuální měření vertikálního gradientu meteorologických parametrů na 250 m vysokém stožáru. ACTRIS-CZ je unikátní nejen v ČR, ale také ve světovém měřítku, a to díky dlouhodobému integrovanému monitoringu perzistentních organických látek. Jedinečnost ACTRIS-CZ dokládá multidisciplinární potenciál tvořený dlouhodobým partnerstvím 4 hostitelských výzkumných organizací s navzájem se doplňujícími expertízami, propojení výzkumu atmosféry s dalšími složkami přírodního prostředí v rámci integrovaného monitoringu, třicetiletá homogenní řada měření, nově vybudovaný 250 m vysoký atmosférický stožár, který slouží primárně pro výzkumné účely, a úzká vazba mezi terénními měřeními a dostupnými kapacitami akreditovaných laboratoří. ACTRIS-CZ nabízí svým uživatelům přístup k přístrojovému vybavení NAOK a na vyžádání poskytuje i výsledky měření a další produkty (např. standardní operační postupy a výsledky kalibrací). ACTRIS-CZ disponuje technickým personálem specializovaným na realizaci monitoringu kvality ovzduší a výzkumnými pracovníky s expertízou v oblastech validace, hodnocení a multidisciplinární interpretace získaných dat. ACTRIS-CZ představuje český národní uzel evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure). ACTRIS-CZ je zapojen i do evropské výzkumné infrastruktury ICOS ERIC (Integrated Carbon Observation System).