Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii

RINGEN – webová stránka

Hostitelská instituce: Univerzita Karlova

Partnerské instituce:


Výzkumná infrastruktura RINGEN se skládá z budovy a technického zázemí, které budou vybudovány v Litoměřicích v areálu bývalých vojenských kasáren, kde byl v letech 2006 až 2007 realizován dosud nejhlubší (2,1 km) geotermální testovací vrt PVGT-LT1 v ČR. Další klíčovou součástí je Podzemní laboratoř Josef v okrese Příbram ve Středočeském kraji a výzkumná pracoviště partnerů výzkumné infrastruktury. Hlavním cílem RINGEN je podpora výzkumu a poskytování služeb a expertíz v oboru využívání hlubinné geotermální energie a v dalších souvisejících oblastech, jakými jsou podzemní stavby či těžba uhlovodíků. Geotermální problematika zahrnuje celou řadu technických a geovědních disciplín a vyžaduje testování v reálných podmínkách. RINGEN proto bude nabízet služby jako např. numerické modelování předávání tepla a jeho extrakce, geologický, hydrogeologický a hydrochemický výzkum a modelování, analýzy hydrotermální alterace v důsledku injektáže, ocenění indukované seismicity a pomalých deformací povrchu, jejich monitorování a analýzu, či monitoring dopadů lidských činností spojených s využíváním geotermální energie na životní prostředí.

Budoucí rozvoj

Výzkumná infrastruktura RINGEN je koncipována jako jeden z uzlových bodů evropské sítě geotermálních testovacích lokalit. Bude umožňovat ověřování nových vrtných technologií, technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu podzemních geotermálních výměníků nebo technologií pro seismické monitorování. Svou pozornost bude zaměřovat i na analýzu nových lokalit s potenciálem využívání geotermální energie na základě spolupráce s resorty, jednotlivými kraji či průmyslovými subjekty.

Socioekonomické přínosy

Hlavním přínosem výzkumné infrastruktury RINGEN je přispívat ke zvýšení energetické efektivity a bezpečnosti. Toho bude dosaženo prováděním vlastního strategického výzkumu a rozvojem vědních disciplín potřebných pro ekonomicky efektivní, bezpečnou a rutinní těžbu široce se vyskytující geotermální energie. Výzkumná infrastruktura RINGEN bude poskytovat služby veřejným výzkumným i komerčním institucím a zástupcům průmyslu s cílem dále rozvíjet technologie a metody potřebné pro využívání geotermální energie, což umožní snížení ceny obnovitelných zdrojů energií a emisí CO2. Důležitým přínosem bude rovněž zvyšování detekční schopnosti seismických sítí, které lze využívat nejen v oblasti geotermální energetiky, ale rovněž při realizaci důlních děl či jiných staveb vyvolávajících zemské otřesy. Přibližně 30 % kapacity určené pro externí uživatele bude nabídnuto komerční sféře. RINGEN tak přispěje mj. k dalšímu rozvoji geotermálního, energetického a stavebního průmyslu.