Udržitelná energetika

SUSEN – webové stránky

Hostitelská instituce: Centrum výzkumu Řež, s. r. o.

Partnerská instituce: Západočeská univerzita v Plzni


Výzkumná infrastruktura SUSEN je zaměřena na energetický výzkum a vývoj s důrazem na výzkum pro jadernou techniku a energetiku. V rámci prováděného výzkumu je tato výzkumná infrastruktura využívána pro řešení problémů souvisejících nejen s výrobou energie pomocí termojaderné fúze a štěpení, ale také pro nejaderné aplikace. Technologickým a laboratorním vybavením slouží pro výzkum ve 4 základních výzkumných programech: (1) Technologické experimentální okruhy; (2) Strukturální a systémová diagnostika; (3) Jaderný palivový cyklus; a (4) Materiálový výzkum. Všechny výzkumné programy SUSEN jsou součástí Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR. Jaderný a energetický výzkum má však i silně nadnárodní charakter. Projekty realizované s využitím výzkumné infrastruktury SUSEN jsou součástí výzkumných programů evropských a světových konsorcií zaměřujících se nejen na bezpečnost a spolehlivost provozu současných jaderných reaktorů a prodlužování jejich životnosti, ale především na výzkum a vývoj budoucích generací jaderných reaktorů (např. ALFRED – Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator, FHR – Fluoride Salt-Cooled High Temperature Reactor nebo ALLEGRO – Gas-Cooled FastReactor Demonstrator) a rozvoj fúzních reaktorů ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) a DEMO (DEMOnstration Power Plant). Součástí výzkumné infrastruktury SUSEN jsou mj. i speciálně navrhované smyčky pro simulování pracovních okruhů energetických zařízení, systém horkých komor pro zpracování ozářených vzorků, chemicko-technologické laboratoře pro výzkum zpracování a ukládání odpadů, pracoviště se silnými zdroji ionizujícího záření pro výzkum interakce záření s materiály, pracoviště pro simulace těžkých havárií včetně tzv. studeného kelímku pro vysokoteplotní tavby materiálů, centrum vysoce citlivých analytických přístrojů, testovací zařízení pro cyklické tepelné namáhání a model test blanket modul pro výzkum ITER, laboratoře pro provádění materiálových zkoušek apod.

Budoucí rozvoj

Rozvoj výzkumné infrastruktury SUSEN bude spojen s potřebami rozvoje technologií spojených s výzkumem v oblasti reaktorů IV generace, jaderné fúze ale i nejaderných aplikací a vyššího provázání s Výzkumnými reaktory Řež. Příkladem budou nové testovací sekce a okruhy provozovaných smyček a jejich úprava pro vložení do aktivní zóny reaktoru LVR-15 či reaktoru LR-0, spolupráce při vývoji metodik a testování ozářených konstrukčních materiálů v laboratořích a horkých komorách infrastruktury SUSEN. Další rozvoj SUSEN bude ovlivněn aktuálním vývojem požadavků uživatelů této výzkumné infrastruktury v souvislosti s novými projekty a v souladu se směřováním výzkumu v oblasti vývoje fúzního reaktoru a požadavky v oblasti prodlužování provozuschopnosti stávajících energetických zařízení.

Socioekonomické přínosy

Mezinárodní dosah a unikátnost výzkumné infrastruktury SUSEN přispívají k rozvoji vysoce odborných kompetencí výzkumných pracovníků, technického personálů i studentů základního i postgraduálního studia. Výzkumné aktivity realizované s využitím výzkumné infrastruktury SUSEN přispívají k energetické bezpečnosti ČR, snížení emisí skleníkových plynů a bezpečnému provozu jak stávajících, tak budoucích generací štěpných i fúzních reaktorů.