EATRIS-CZ

Název: Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu

Instituce: Univerzita Palackého v Olomouci

Koordinátor: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., marian.hajduch@upol.cz

Webové stránky

EATRIS-CZ patří mezi nejrozsáhlejší distribuované výzkumné infrastruktury v ČR a jsou do ní zapojena nejvýznamnější centra biomedicínského výzkumu a vývoje v ČR. EATRIS-CZ poskytuje excelentní výzkumnou infrastrukturu a expertízu v rámci celého translačního hodnotového řetězce. Prostřednictvím 5 navzájem propojených platforem umožňuje EATRIS-CZ dosáhnout ve vývoji léčiv, vakcín a diagnostik až k úrovním tzv. „prvního podání u člověka“ nebo klinickému ověření typu „proof-of-concept“. EATRIS-CZ zpřístupňuje své kapacity pro provádění multidisciplinárního výzkumu a vývoje v oblasti klíčových technologií (genomika, proteomika, metabolomika, vysokokapacitní testování, kompletní vývoj léčiv, molekulární zobrazování a radiofarmaka, časné ověřovací klinické studie a regulační expertíza). EATRIS-CZ dále nabízí široké portfolio vlastních služeb, kohorty pacientů a interakce s klíčovými experty v oblasti výzkumu, průmyslového vývoje a regulace. Součástí sítě EATRIS-CZ jsou i akreditovaná centra s možností výroby a testování produktů v režimech správné výrobní a laboratorní praxe, popř. pod ISO certifikací. Výstupy EATRIS-CZ vedly k řadě národních i mezinárodních projektů, vědeckých publikací, patentů, klinických studií, vývoji softwarových nástrojů a databází pro management klinických a preklinických dat, spolupráci s průmyslovými partnery a rozvoji specializované molekulární diagnostiky, která umožňuje praktickou implementaci personalizované medicíny v ČR. V nadcházejícím období provozu EATRIS-CZ se očekává obnova výzkumné infrastruktury, upevnění a integrace sítě center, podpora jejich spolupráce s klienty, rozvoj otevřeného přístupu k jejich kapacitě a expertíze a podpora vzájemné spolupráce na společných pilotních projektech. EATRIS-CZ je českým národním uzlem evropské výzkumné infrastruktury EATRIS ERIC (European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine), kterého se ČR stala členským státem. Na úrovni ČR i EU spolupracuje EATRIS-CZ s ostatními biomedicínskými výzkumnými infrastrukturami, a to v oblastech identifikace a validace nových molekulárních cílů a rozvoje inovativních terapií s INFRAFRONTIER (European Research Infrastructure for Phenotyping, Archiving and Distribution of Model Mammalian Genomes) a EU-OPENSCREEN (European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology) a v rámci výzkumných a validačních projektů v oblastech biomarkerů, vzácných onemocnění a pokročilého klinického testování s BBMRI-ERIC (Biobanks and Biomolecular Resources Research Infrastructure Consortium) a ECRIN-ERIC (European Clinical Research Infrastructure Network).