Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování

Czech-BioImaging – webové stránky

Hostitelská instituce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:


Díky bouřlivému technologickému rozvoji umožňují inovativní zobrazovací technologie pozorovat dosud skryté životní procesy v buňkách, tkáních a celých organismech. Zobrazování se tak stalo jedním z hlavních hnacích motorů výzkumu v biologických a medicínských oborech. Czech BioImaging je budován jako distribuovaná výzkumná infrastruktura zobrazovacích pracovišť v ČR. Poskytuje otevřený přístup k širokému spektru zobrazovacích technologií a expertíz pro získání zcela nových vědeckých dat. Zároveň prostřednictvím vzdělávacích programů zvyšuje kvalifikaci výzkumných pracovníků a studentů v této oblasti. Výzkumná infrastruktura Czech-BioImaging reaguje na potřeby ve zobrazování na různorodých úrovních – od zobrazování organismů, tkání a buněk, až po zobrazování buněčných organel, transportu, biomolekul a jejich interakcí ve zdraví a nemoci. Výzkumná infrastruktura Czech BioImaging nabízí přístup k široké škále zobrazovacích technologií, např. pokročilé světelné a fluorescenční mikroskopii, super-rezoluční mikroskopii, elektronové mikroskopii, korelativní světelné a elektronové mikroskopii, přípravě vzorků, zobrazování v neurovědách, magnetické rezonanci, zobrazování pomocí magnetických částic a analýze obrazových dat. Výzkumná infrastruktura Czech-BioImaging je členem panevropské výzkumné infrastruktury Euro-BioImaging.

Budoucí rozvoj

Základní a aplikovaný výzkum v biologii, medicíně a ostatních oblastech výzkumu vyžaduje in-vivo vhled do živých orgánů a tkání, jakožto velmi důležitou součást víceúrovňového a multidisciplinárního přístupu. Výzkumná infrastruktura Czech-BioImaging poskytuje nezbytnou expertízu a odborné vedení od přípravy experimentu až po analýzu dat. Provádí také vlastní výzkum cílený na zlepšování stávajících zobrazovacích metod či vývoj nových metod a strategií zpracování dat pro studium živé a neživé hmoty, čímž přispívá k propojení přírodních a materiálových věd. Multidisciplinární týmy výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging poskytují výzkumné komunitě odborné zázemí potřebné pro efektivní řešení nově vznikajících potřeb v oblasti zobrazování.

Socioekonomické přínosy

Výstupy výzkumné činnosti využívající přístrojové vybavení dostupné v kapacitách výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging mají pozitivní dopad na kvalitu života a rozvoj biomedicínských znalostí výzkumné komunity v ČR. Výzkumná infrastruktura Czech-BioImaging udržuje dlouhodobou spolupráci se zahraničím a realizuje společné inovační projekty na vývoj nových zobrazovacích metod se světově významnými výrobci zobrazovacích přístrojů. Může tak pomoci přilákat do zobrazovacího průmyslu ČR zahraniční investice a podpořit vznik nových společností v tomto průmyslovém sektoru.