Informační den k aktualizaci Cestovní mapy ESFRI 2021

Dne 25. září 2019 se v Bruselu pod organizační záštitou Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) uskutečnil informační den k aktualizaci Cestovní mapy ESFRI 2021. Konference zorganizovaná u příležitosti konání Evropských výzkumných a inovačních dní oficiálně zahájila proces aktualizace Cestovní mapy ESFRI, který bude dokončen v roce 2021. Čelní zástupci ESFRI představili účastníkům setkání metodiku pro výběr nových projektů evropských výzkumných infrastruktur, jež budou o zařazení do aktualizace Cestovní mapy ESFRI 2021 usilovat. Uchazeči mohou předkládat své návrhy projektů do dne 5. května 2020.

ESFRI publikuje Cestovní mapu ESFRI od roku 2006. Cestovní mapa ESFRI zahrnuje špičkové výzkumné infrastruktury, jež jsou svým významem zcela klíčové pro posilování výzkumných kapacit a dovedností evropských států. Návrhy nových projektů ESFRI výzkumných infrastruktur mohou být předkládány ve všech vědních disciplínách, jakými jsou fyzikální vědy a inženýrství, energetika, environmentální vědy, biologické a lékařské vědy, sociální a humanitní vědy a ICT (e-infrastruktury). Na Cestovní mapu ESFRI jsou zařazeny však pouze v případě, pokud zdárně absolvují náročné hodnotící procedury ESFRI, jejichž evaluační kritéria se zaměřují zejména na otázky vědecké excelence a plánu implementace.

Návrhy nových projektů ESFRI výzkumných infrastruktur mohou být předkládány členskými státy EU, asociovanými státy a členy uskupení EIROforum. Uchazeči musí naplnit kritéria způsobilosti a současně doložit (1) politickou podporu (tj. vyjádření politické podpory ze strany věcně příslušného veřejného orgánu předkládajícího státu a nejméně dalších 2 členských států EU či asociovaných zemí), (2) finanční závazek (tj. vyjádření finančního závazku ze strany věcně příslušného veřejného orgánu předkládajícího státu k financování přípravné a implementační fáze projektu) a (3) mezi-institucionální multilaterální dohodu klíčových partnerů projektu (tj. např. Memorandum o porozumění). Výzkumné infrastruktury sdružené v rámci uskupení EIROforum jsou povinny tyto náležitosti doložit formou rozhodnutí Rady.

Jan Hrušák, předseda ESFRI

Kromě hodnocení návrhů nových projektů evropských výzkumných infrastruktur, jež se budou ucházet o zařazení na Cestovní mapu ESFRI 2021, bude ESFRI v rámci procesu aktualizace Cestovní mapy rovněž monitorovat stav implementační fáze tzv. „ESFRI Projektů“, jež jsou zahrnuty na Cestovní mapě ESFRI od roku 2010 (tj. AnaEE, EU-SOLARIS, ISBE, MIRRI, MYRRHA, WindScanner) a 2016 (ACTRIS, DANUBIUS-RI, EMPHASIS, E-RIHS, EST, KM3NeT 2.0). ESFRI Projekty, které vstoupily na Cestovní mapu ESFRI v roce 2010, nebudou již na Cestovní mapě ESFRI 2021 uvedeny s tímto statusem, a to s ohledem na horizont 10 let, během kterých musí zahájit svou implementační fázi. V případě, že implementační fáze v tomto časovém horizontu dosáhnou, stanou se tzv. „ESFRI Landmarks“. Pokud nikoliv, mají možnost přihlásit se k zařazení na Cestovní mapu ESFRI formou ESFRI Projektu opakovaně, jako noví předkladatelé.

Nové projekty evropských výzkumných infrastruktur mohou být předkládány do dne 5. května 2020. Představitelé ESFRI Projektů, které byly na Cestovní mapu ESFRI zařazeny v letech 2010 a 2016, budou kontaktováni ze strany stakeholderů ESFRI na individuální bázi. Bližší informace o procesu aktualizace Cestovní mapy ESFRI 2021, včetně kritérií způsobilosti uchazečů, metodiky hodnocení ESFRI Projektů a přiblížení procedury roadmappingu, jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách ESFRI. ESFRI Fórum přijme definitivní rozhodnutí o zařazení nových ESFRI Projektů a ESFRI Landmarků na Cestovní mapu ESFRI 2021 v průběhu léta 2020.

Evropská komise – „Madou Building“, Brusel, Belgie