Česká republika zakladatelským státem evropského výzkumného konsorcia Instruct-ERIC

Česká republika se v červenci 2017 stala jedním ze zakládajících států mezinárodního konsorcia Instruct-ERIC, které bude provozovatelem výzkumné infrastruktury Instruct (European INtegrated STRUCTtural Biology Infrastructure – Evropská infrastruktura pro integrativní strukturní biologii) se sídlem v Oxfordu ve Velké Británii. Cílem infrastruktury je nabízet široké biologické a biochemické komunitě ojedinělé technologie, metody a přístrojové kapacity v oblasti strukturní biologie. Ta je zaměřena na integraci poznatků o struktuře biologicky významných makromolekul – proteinů, nukleových kyselin a jejich komplexů. Dalšími na projektu se účastnícími státy jsou vedle hostitelské Velká Británie Francie, Itálie, Izrael, Portugalsko, Německo, Nizozemsko a Slovensko, v roli pozorovatele se podílí také mezinárodní výzkumná organice EMBL.

Podmínkou vzniku konsorcia ve formě ERIC, které požívá některých výhod vyhrazených jinak jen mezinárodním organizacím (např. daňová imunita), je souhlas Evropské komise se zřízením. Konsorcium ERIC může být založeno jen k nevýdělečné činnosti směřující k podpoře výzkumu a vzniká okamžikem publikace rozhodnutí o založení ve Věstníku EU. V případě Instruct-ERIC k tomu došlo počátkem července. Při této příležitosti se 18. července 2017 uskutečnila v budově Královské společnosti v Londýně na pozvání britského ministra pro univerzity, vědu, výzkum a inovace Jo Johnsona slavnostní recepce. Pozváni byli ministři zodpovědní za výzkum ze všech zakladatelských států. Oficiální tisková zpráva z akce

V České republice je výzkumným partnerem projektu Instruct národní infrastruktura CIISB, celým názvem Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii. Po letech příprav a po náročném mezinárodním hodnocení bylo toto české pracoviště, které je koordinováno Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) a Biotechnologickým a biomedicínským centrem Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV), oficiálně uznáno za jedno z evropských Instruct Center. V čele české části projektu stojí prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc., mezinárodní odborník v oblasti experimentální metody více-dimenzionální NMR spektroskopie. České Instruct centrum, které je budováno za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, bude své služby poskytovat nejen české biochemické komunitě, ale i řadě dalších vědeckých pracovišť z různých částí Evropy.

 

Bližší informace o konsorciu Instruct-ERIC a výzkumné infrastruktuře Instruct

Bližší informace o české národní infrastruktuře CIISB