SHARE-CZ

Název: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – účast ČR

Instituce: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: Radim Boháček, Ph.D.; radim.bohacek@cerge-ei.cz

Webové stránky

SHARE-CZ je českým národním uzlem konsorcia evropské výzkumné infrastruktury SHARE-ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), který je největším výzkumným projektem realizovaným v oboru sociálních věd v Evropě. Jedná se o multidisciplinární, mezinárodní a longitudinální databázi mikrodat týkajících se mj. zdraví, socioekonomického postavení a sociálních a rodinných vazeb, která sdružuje poskytnuté údaje o více než 120 000 osobách z 27 evropských zemí a Izraele ve věku 50+ let. Výsledkem je unikátní a volně přístupná databáze poskytující informace o stavu, historii a budoucím vývoji české a evropské společnosti. SHARE umožňuje výzkumným pracovníkům a orgánům státní správy porozumět důsledkům demografických změn a formulovat optimální opatření v oblasti veřejných výdajů, pracovního trhu a zdravotního nebo penzijního systému. Od roku 2004 je hlavním cílem projektu vytvořit dotazník zaznamenávající informace o 5 000 respondentech ve věku 50+ let a jejich partnerech, každé 2 roky provést sběr dat o týchž jedincích, uchovávat nasbíraná data a zpřístupňovat v režimu otevřeného přístupu jejich dokumentaci prostřednictvím uživatelsky vstřícné a neplacené databáze. SHARE-ERIC poskytuje současně publikace o metodologii a datech, organizuje mezinárodní konference, semináře, uživatelské konference a letní školy. V ČR dále nabízí českým výzkumným pracovníkům a studentům bezplatné umístění vlastních otázek do dodatečného národního dotazníku. Budoucí vývoj SHARE-CZ zahrnuje sběr biomarkerů, napojení dat na administrativní data, nové moduly otázek (např. využití času, kognitivní schopnosti, sociální sítě), uživatelsky vstřícnou databázi easySHARE pro studenty, nové přístupy pro dotazování mezi hlavními vlnami sběru dat, vyhodnocení a vývoj indikátorů chudoby, fyzického a mentálního zdraví, vytvoření databáze penzijních nároků apod. SHARE-ERIC kooperuje s dalšími konsorcii evropských výzkumných infrastruktur: SERISS (Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social Sciences), CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives), EVS (European Values Study), ESS ERIC (European Social Survey), CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). V rámci výzkumu stárnutí a jeho dopadů je SHARE-ERIC koordinován také s projekty stárnutí realizovanými v USA, Anglii a Číně a s požadavky Evropské komise pro udržení nejvyšší kvality výzkumu, metodologie, používání inovativních technologií sběru dat a jejich šíření.

Aktuality