Český sociálněvědní datový archiv

CSDA – webové stránky

Hostitelská instituce: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.


CSDA je české národní centrum datových služeb v sociálních vědách, které shromažďuje, zpracovává a ukládá datové soubory z výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího využití ve výzkumu a při výuce na vysokých školách. CSDA je také národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives European Research Infrastructure Consortium) a poskytovatelem jejích služeb v ČR. CESSDA ERIC vytváří komplexní evropský integrovaný systém sociálněvědních datových služeb, který je založen na spolupráci mezi národními datovými archivy. Dostupnost výzkumných dat a jejich využívání pro sekundární analýzu je důležitým předpokladem efektivity a rozvoje sociálněvědního výzkumu v Evropském výzkumném prostoru. Sdílení dat mezi výzkumnými týmy je v oblasti sociálních věd zajišťováno prostřednictvím centralizovaných služeb datových archivů, jež poskytují zázemí pro empirický výzkum a časová a mezinárodní srovnání. CSDA buduje a udržuje rozsáhlou knihovnu datových souborů získávaných z řady různých zdrojů. Tyto soubory jsou výzkumným pracovníkům a studentům k dispozici prostřednictvím on-line systému, který umožňuje hledat, analyzovat, vizualizovat a stahovat data a související výzkumné materiály. Archivační a informační systém CSDA zajišťuje dlouhodobé uchování a dostupnost těchto dat a poskytuje technické a organizační zázemí pro rozsáhlé sociálněvědní výzkumné programy, např. pro účast ČR v ISSP (International Social Survey Programme). Podpora sekundární analýzy dat zahrnuje též metodologický výzkum, vytváření přehledových studií datových zdrojů a analytických studií o kvalitě dat, výzkum v oblasti harmonizace dat a výuku managementu a analýzy dat.

Budoucí rozvoj

CSDA je jediný národní sociálněvědní datový archiv v ČR. Jeho rozvojová strategie směřuje k dlouhodobému zajištění datových služeb v sociálních vědách v souladu s principy OECD a EU pro přístup k výzkumným datům a k další integraci českých datových služeb do panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA. Datová knihovna je systematicky rozšiřována, a to též s ohledem na rozvoj multidisciplinarity výzkumu a rostoucí význam analýzy tzv. nových dat. Technický rozvoj CSDA směřuje k zajištění vysokého standardu národních datových služeb. Aktivity na podporu sdílení dat, využívání sekundární analýzy a zapojení ČR v mezinárodních iniciativách budou dále posíleny.

Socioekonomické přínosy

Dostupnost relevantních sociálněvědních dat je nezbytnou podmínkou pro tvorbu politiky na základně vědeckých informací a má tak nesporné dopady na konkurenceschopnost a kvalitu života v ČR. Poznatky sociálněvědního výzkumu přispívají ke konceptuálním řešením v řadě oblastí, mezi něž náleží otázky demografického vývoje, sociální nerovnosti, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávacích systémů, migrace, trhu práce, budování ekologicky šetrné společnosti, behaviorální aspekty zdraví nebo sociální aspekty bezpečnosti. Dostupnost mezinárodně srovnatelných dat vytváří podmínky pro komparativní výzkum přispívající k plnění závazků členství ČR v EU a v dalších mezinárodních organizacích. Datové služby, které zpřístupňují vědecká data pro výuku, zvyšují i kvalitu vzdělávání na vysokých školách ČR.

 

Aktuality