Archeologický informační systém České republiky

AIS CR – webové stránky

Hostitelské instituce: 


Česká archeologie vytváří velké množství informací, avšak do nedávné doby postrádala dostatečné nástroje potřebné pro jejich analýzu a vyhodnocování, jakož i jednotnou správu jejich vzniku a standardizovanou kontrolu jejich kvality. Díky aktivitám v posledních letech došlo ke sjednocení informačních systémů o archeologické terénní práci pod jednotnou platformou Archeologické mapy ČR a vytvoření dalších služeb, společně poskytovaných pod hlavičkou výzkumné infrastruktury AIS CR. Jejím dlouhodobým cílem je integrovat oborový agendový systém, databázi archeologického dědictví a nástroje pro prezentaci poskytující snadno dostupné a kvalitní informace odborné i laické veřejnosti. V rámci zkvalitňování a rozšiřování informačního spektra datové báze výzkumné infrastruktury dochází i k záchraně starších informací o archeologickém dědictví, které by bez urychleného podchycení a systematizace nenávratně zmizely. Výzkumná infrastruktura AIS CR dosud přinesla několik zásadních proměn v přístupu k archeologickému výzkumu a správě archeologického dědictví. Jedná se především o (i) vytvoření dynamického modelu vzniku a koloběhu informací v archeologické terénní praxi; (ii) zavedení persistentních identifikátorů pro archeologické výzkumy a lokality, jakož i další elementy informačního systému (dokumenty, bibliografie, prostorová určení); (iii) sjednocení celé ČR pod jedním informačním systémem a (iv) maximální možnou otevřenost informací pro odbornou i laickou veřejnost (viz např. publikace a web Archeologický atlas Čech). V současnosti vstupují do AIS CR základní informace o všech připravovaných, probíhajících a ukončených terénních archeologických výzkumech a jejich výsledcích. Tým AIS CR se dále soustředí na dokončení revize datových souborů, jejich retrospektivní doplnění o dosud neevidované informace, implementaci dat ze systematických terénních průzkumů (získaných např. formou letecké archeologie) a tvorbu nových uživatelských služeb. Prioritou je rovněž zvýšení kompatibility s dalšími domácími informačními zdroji a se zahraničními databázemi a prohloubení mezinárodní spolupráce. AIS CR zavádí do informačního systému mezinárodní standardy, podporuje mezinárodní kompatibilitu informací a služeb a umožňuje další rozvoj spolupráce v rámci existujících i připravovaných mezinárodních projektů a infrastruktur (např. E-RIHS).

Budoucí rozvoj

Výzkumná infrastruktura AIS CR bude rozšiřovat portfolio veřejně dostupných digitálních služeb a databází existujících i nově vznikajících archeologických dat. Posílí své postavení jako komplexní výzkumná infrastruktura ČR, která zajišťuje průběžnou agendu a podporuje vzdělávání i výzkum v oblasti archeologie. Rozvíjen bude národní archeologický informační systém s veřejným online rozhraním a upevněna partnerství s organizacemi, které generují vlastní data, jimiž budou přispívat do národní databáze, stejně jako partnerství na mezinárodní úrovni, umožňující přispívání do panevropských archeologických výzkumných infrastruktur a iniciativ. AIS CR bude centrálně poskytovanou veřejnou službou, která bude zajišťovat bezpečná úložiště archeologických dat a zasadí se o jejich efektivní rozšiřování, synergické využití a zpřístupnění pro laické i vědecké účely.

Socioekonomické přínosy

Přínosy AIS CR lze spatřovat v oblastech (i) vědeckého výzkumu; (ii) péče o archeologické dědictví; (iii) zpřístupnění dané části kulturního dědictví široké veřejnosti; (iv) územního plánování a snižování nákladů stavebních a průmyslových terénních zásahů a (v) rozvoje technologií v oboru tzv. „digital humanities“. Výzkumná infrastruktura AIS CR poskytuje uživatelské komunitě komplexní, provázané a dostupné informace týkající se archeologického dědictví a historické krajiny, dále též digitální archiv dokumentů, přístup k mapovým zdrojům a další rozšiřující platformy pro prezentaci a vytěžování informací o archeologickém fondu ČR. Kromě výzkumné komunity slouží AIS CR i státní správě, komerčnímu sektoru a široké laické veřejnosti, čímž přispívá k utváření kulturní a národní identity ČR a k ochraně národního kulturního dědictví. Jako infrastrukturní zdroj poskytuje AIS CR informace o archeologických projektech, výzkumech i lokalitách (projektová dokumentace, předběžné zprávy, nálezové zprávy, fotografie, mapy, plány, expertní posudky, odborná metadata apod.) a zajišťuje tím přístup k informacím, které jsou nezbytné pro oborovou agendu, vědeckou práci a při výuce historických oborů. Státní správa ČR i archeologické organizace dostávají k dispozici informace o terénních aktivitách a výsledcích archeologických výzkumů. Developerské společnosti a investoři mohou využívat AIS CR k predikci archeologických situací na zájmových územích.