AIS CR

Název: Archeologický informační systém ČR

Instituce: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Koordinátor: Mgr. Olga Lečbychová; lecbychova@arub.cz

Webové stránky

AIS CR je centrálně poskytovanou veřejnou službou, která zajištuje bezpečné úložiště archeologických dat a zasazuje se o jejich rozšiřování, synergické využívání a  zpřístupňování pro laické i vědecké účely. AIS CR integruje dílčí složky procesu sběru a distribuce informací v archeologii, obstarává průběžnou zákonnou agendu terénních výzkumů, podporuje vzdělávání a zajišťuje primární zdroj dat pro vědecký výzkum v oblasti české archeologie. Ta do nedávné doby postrádala dostatečné nástroje potřebné pro analýzu dat, jakož i jednotnou správu jejich vzniku, ukládání a kontrolu jejich kvality. Díky AIS CR v posledních letech došlo k centralizaci informačních systémů o archeologickém dědictví pod jednotnou platformou Archeologické mapy ČR a  k vytvoření dalších propojených služeb, jakými jsou Digitální archiv Archeologické mapy ČR, Archeologický atlas ČR nebo portál Praha archeologická. Posláním AIS CR je integrovat oborovou administrativu, databázi archeologických památek a nástroje poskytující kvalitní informace a zpřístupnit je bez omezení maximálnímu počtu domácích i zahraničních uživatelů. V rámci zkvalitňování a rozšiřování informačního spektra dochází díky AIS CR k záchraně starších informací o archeologickém dědictví, které by bez podchycení a systematizace nenávratně zmizely. AIS CR dosud přinesl několik zásadních proměn v přístupu k archeologickému výzkumu a správě archeologického fondu. Jedná se o vytvoření dynamického modelu koloběhu informací v archeologické praxi, zavedení jednotného označování a správy archeologických výzkumů, lokalit a dokumentace a otevírání těchto datových bází odborníkům i veřejnosti prostřednictvím digitálních nástrojů. V současnosti vstupují do AIS CR základní informace o všech připravovaných, probíhajících a ukončených terénních archeologických výzkumech z území ČR a jejich výsledcích. AIS CR obohacuje portfolio dostupných digitálních služeb a partnerství na úrovni mezinárodních výzkumných projektů a iniciativ, čímž umožňuje integraci dat, sdílení standardů a šíření dobré praxe v oblasti archivace archeologických dat při zohlednění principů FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability). AIS CR zavádí do českého prostředí principy otevřených dat, podporuje mezinárodní kompatibilitu informací a služeb a umožňuje další rozvoj spolupráce v rámci evropských výzkumných infrastruktur, jimiž jsou např. ARIADNE (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Data Networking in Europe) nebo E-RIHS (European Digital Infrastructure for Heritage Science).