Urychlovač Van de Graaff

VdG – webové stránky

Hostitelská instituce: České vysoké učení technické v Praze


Výzkumná infrastruktura VdG poskytuje lehké ionty a jedinečné monoenergetické neutrony s laditelnou energií pro základní i aplikovaný výzkum v subatomární fyzice, fyzice materiálů a pro výzkum vesmíru. Pracoviště zajišťuje i vzdělávání studentů a odbornou přípravu mladých výzkumných pracovníků. S podporou Evropské kosmické agentury (ESA) pracoviště VdG zmodernizovalo a kalibrovalo své neutronové zdroje a postavilo testovací stanici pro gama-záření diskrétních energií. Tato zařízení jsou certifikována ESA a slouží k testování a kalibraci radiačně citlivých detektorů pro kosmický výzkum.  Kromě toho byla zkonstruována přenosná gama-stanice pro dálkové testy u zařízení umístěných ve vesmírných stanicích a družicích na oběžné dráze. Laboratoř VdG je vybavena širokým spektrem radionuklidových zdrojů (k dispozici jsou zdroje X-paprsků, záření alfa, gama a beta a kompaktní neutronový zdroj AmBe) a umožňuje provádět fyzikální výzkum zahrnující polarizační neutronový experiment s polarizovaným terčem pro spinovou fyziku, jaderné analytické metody, použití svazku značených neutronů anebo studium jaderných reakcí pro fúzi a astrofyziku. K měření a vyhodnocování experimentálních výsledků mohou experimentátoři využít rozsáhlou škálu detektorů a detekčních technik, jež jsou ve VdG dostupné. Experimenty na infrastruktuře VdG jsou realizovány v úzké spolupráci s národními i mezinárodními výzkumnými skupinami.

Budoucí rozvoj

Rozvoj výzkumné infrastruktury VdG směřuje především k modernizaci urychlovače (nový nabíjecí pás, iontovody, vakuové pumpy, přestavba chladicího systému, výměna neutronových a radiačních monitorů), podpůrných zařízení (neutronové terče, vakuové komory) a souvisejících experimentálních sestav (jaderné analytické metody). Připravována jsou dodatečná vylepšení a rozšíření, jež umožní nové experimenty nebo zdokonalí ty stávající (nový neutronový terč, nově budovaný kanál pro astrofyzikální a fúzní reakce), a to včetně souvisejících zařízení, jako je příslušné detektorové uspořádání. Byly zahájeny rovněž práce na přestavbě stávajícího experimentálního uspořádání s polarizovaným neutronovým svazkem / polarizovaným terčem pro spinovou fyziku, instalaci vysoce výkonného plynového neutronového terče a svazku vzácného 3He. Předpokládá se rozšíření poskytovaných služeb na poli testování radiační odolnosti polovodičových a scintilačních detektorů. V dlouhodobém výhledu je plánováno zejména nahrazení vlastního akcelerátoru novým téhož typu a zavedení automatizovaného řízení kontrolního systému urychlovače. V plánu je instalace nového typu pulzního generátoru neutronů na principu reakcí DD, DT a TT v silném elektrickém poli.

Socioekonomické přínosy

Uživatelé výzkumné infrastruktury VdG pocházejí především z tuzemských i zahraničních výzkumných organizací, ale i z průmyslových subjektů high-tech úrovně, a to včetně malých a středních podniků, které ve VdG mohou testovat a dále rozvíjet své prototypy. Jakožto jediný urychlovač částic na českých vysokých školách poskytuje VdG praktickou a laboratorní výuku pro studenty a odbornou přípravu mladým výzkumným pracovníkům nejen z ČR. Pracoviště VdG umožňuje začínajícím výzkumným pracovníkům rozvíjet nové metody a testovat jejich vlastní experimenty na domácím zařízení. Laboratoř slouží rovněž pro testování a kalibraci výzkumných přístrojů a detektorové instrumentace určené pro jiné laboratoře anebo větší experimenty v zahraničí.

 

Aktuality