Prague Asterix Laser System

PALS – webové stránky

Hostitelská instituce: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Partnerská instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


Velká výzkumná infrastruktura PALS (Prague Asterix Laser System) je již téměř dvě dekády rovnocenným partnerem předních světových laboratoří aktivních v oblasti výzkumu fyzikálních a chemických procesů v laserem generovaném plazmatu. PALS provozuje pulzní terawattový jódový fotodisociační lasere, který je jedním ze čtyř největších laserů v Evropě. Tento laser je schopen dodávat až 1 kJ energie v infračerveném subnanosekundovém pulsu s intenzitou více než 30 PW/cm2. Jeho extrémně úzká spektrální čára, vysoce kvalitní paprsek, přídavný XUV laser a univerzální terčové komory s bohatým diagnostickým vybavením z něj činí jeden z nejžádanějších uživatelských laserů v Evropě. Unikátní přídavné femtosekundové laserové trasy rozšiřují jeho možnosti o nástroje pro femtosekundové sondování plazmatu (interferometrie a polarimetrie) a časově rozlišené experimenty se synchronizovanými fs a ns impulsy. Flexibilní laserové systémy PALS jsou vhodné pro experimentální studium interakce intenzivního laserového záření s hmotou, astrofyzikální, fúzní a plazmochemické laboratorní experimenty a pro vývoj a testování různých aplikací vyžadujících velké objemy horkého a hustého plazmatu. PALS jako jeden ze zakládajících členů konsorcia evropských laserových laboratoří Laserlab-Europe (Integrated Initiative of European Laser Research Infrastructures) poskytuje otevřený přístup vybraným projektům evropských uživatelů a slouží jako školící pracoviště v oboru laserové fyziky a fyziky laserového plazmatu pro studenty a mladé vědecké pracovníky z ČR i ze zahraničí. V rámci mezinárodních aktivit je zapojen rovněž do projektů panevropských výzkumných infrastruktur ELI (Extreme Light Infrastructure) a HiPER (High Power Laser for Energy Research). Současně se podílí na výzkumu získávání energie pomocí inerciální syntézy v programu konsorcia EUROFusion. V ČR úzce spolupracuje s laserovými výzkumnými infrastrukturami ELI Beamlines a HiLASE.

Budoucí rozvoj

V krátkodobém horizontu je cílem PALS dobudovat a implementovat mnohazdrojové a vícesvazkové infrastruktury, což povede k velmi dobře definované generaci a přesnému a spolehlivému stanovení parametrů hustého plazmatu. Plánována je i realizace diagnostické linky dedikované pro laserové plazmochemické experimenty. Z dlouhodobého hlediska dojde k modernizaci měřicích, kontrolních a řídicích systémů PALS, což se bude týkat zejména přídavného titan-safírového laserového systému. Budoucí vývoj PALS bude zaměřen především na zavádění nových pokročilých metod diagnostiky plazmatu s velmi vysokým časovým a prostorovým rozlišením.

Socioekonomické přínosy

Výzkumná infrastruktura PALS je od svého založení stálým zákazníkem společností vyvíjejících, resp. dodávajících high-tech měřící zařízení (osciloskopy, streak-kamery, fotodetektory), speciální optické materiály, přesné trubice z křemenného skla, nelineární optické krystaly, pokročilé laserové terče, elektrooptické komponenty s velmi rychlým spínáním atd.). PALS je využíván k testování nově vyvinutých optických materiálů a optických elementů, k vývoji prototypů měřících zařízení (určených např. pro prostředí s velmi silným elektromagnetickým rušením) či k vývoji prototypů detekčních zařízení pro oblast zájmu od XUV/rtg záření po záření infračervené.

 

Aktuality