Podzemní laboratoř LSM

LSM-CZ – webové stránky

Účast České republiky

Hostitelská instituce: České vysoké učení technické v Praze

Partnerská instituce: Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.


Laboratoire Souterrain de Modane (LSM) je mezinárodní podzemní laboratoř pokrývající multidisciplinární základní výzkum v částicové, astročásticové a jaderné fyzice, vyžadující extrémně nízkopozaďové radiační prostředí (např. hledání temné hmoty, studium vlastností neutrin) a široký rozsah aplikací, jakými je citlivá detekce radionuklidů (bezpečnost a zdraví), mikroelektronika (testy čipů), radiobiologie (výzkum DNA a buněk v prostředí s extrémně nízkou radioaktivitou), geologie (geo‑neutrina), archeologie (datování) a klimatologie. LSM poskytuje komunitě svých uživatelů prostředí s vysokým potlačením všech typů radioaktivity (kosmické záření, fotony, neutrony), včetně potlačení radonu ve vzduchu, ultra-nízkopozaďovou HPGe (High Purity Germanium) spektroskopii pro výběr čistých materiálů nebo pro studium řídkých procesů, dále BiPo detektor pro měření radioaktivity 208Tl či 214Bi v tenkých fóliích na úrovni μBq/kg, zařízení pro citlivou detekci emanace radonu a vývoj progresivní detekční technologie (pixelové detektory) pro podmínky nízkého radioaktivního pozadí. LSM rozvíjí spolupráci s obdobnými laboratořemi ve Velké Británii, Španělsku, Itálii, Čínské lidové republice a Kanadě. LSM-CZ umožňuje účast výzkumné komunity ČR v LSM a spolupracuje s LSM předně v oblastech bezneutrinového dvojitého rozpadu beta, detektorové techniky a na vývoji ultra-nízko-pozaďových technologií. LSM-CZ se podílí i na samotném provozu výzkumné infrastruktury LSM a podpůrné výzkumné infrastruktury v ČR. Výzkum a vývoj prováděný komunitou uživatelů LSM z ČR je založen na detekci velmi řídkých jevů (např. 0νββ rozpad 82Se s citlivostí 2×1026 let pro poločas rozpadu, aplikace Si pixelových detektorů pro 2νEC/EC rozpad, studium životního prostředí, výběr materiálů s nízkou radioaktivitou). Dalším okruhem je vývoj velkoobjemového HPGe detektoru jako společná iniciativa Českého vysokého učení technického v Praze, Komenského univerzity v Bratislavě a Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně, biologický výzkum buněk a bakterií v prostředí „nulové“ radiace a studium stop radioaktivity v životním prostředí v blízkosti jaderné elektrárny.

Budoucí rozvoj

LSM prochází průběžnými inovacemi a rozvojem svých technologických zařízení. Aktuálně je připraven zejména projekt pro rozšíření kapacit LSM (na velikost laboratoře 14 000 m3). V dlouhodobé perspektivě se plánuje vytvoření společné panevropské platformy zahrnující 4 současné podzemní laboratoře.

Socioekonomické dopady

Významným přínosem české účasti v LSM je předně provozování komplementární výzkumné infrastruktury v ČR, nabytí expertízy českými výzkumnými pracovníky v přímém důsledku zapojení do činností LSM, související výchova mladých výzkumných pracovníků a studentů a ustavení spolupráce s inovativními firmami podílejícími se na vývoji komponent pro LSM a LSM-CZ (scintilační detektory, automatický systém pro obsluhu HPGe detektorů, zařízení k odstraňování radonu ze vzduchu, neutronové stínění, nízkoradioaktivní ocelové konstrukce, nízkopozaďové nerezové nádoby, speciální čisté prostory pro radiobiologický výzkum). V ČR je díky zapojení do LSM pravidelně pořádána mezinárodní konference MEDEX, zaměřená na výpočty jaderných maticových elementů a problematiku ββ rozpadu.

 

Aktuality