Infrastruktura pro studium a aplikaci pokročilých materiálů

IPMinfra – webové stránky

Hostitelská instituce: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.


IPMinfra je výzkumnou infrastrukturou pro výzkum a testování pokročilých materiálů používaných v inženýrských aplikacích. Svým odborným zaměřením pokrývá IPMinfra zejména oblast dlouhodobých mechanických zkoušek (tj. únava materiálů, creep, interakce creepu a únavy, lomu a selhání materiálu, a to v širokém rozsahu teplot) a charakterizace struktury materiálu a její změny během zatěžování. Jádro IPMinfra tvoří 35 creepových strojů s možností měření až do 1600°C, 10 únavových strojů s možností měření v rozmezí -180°C do 950°C a 5 elektronových mikroskopů. Tato zařízení společně s dalšími (světelné mikroskopy, rentgenová analýza, analýza pomocí difrakce odražených elektronů, zařízení pro měření magnetických vlastností, kalorimetry, zařízení pro tahové zkoušky, instrumentovaná kladiva, indentory) nabízejí svým uživatelům realizaci dlouhodobých testů pokročilých materiálů používaných v nejnovějších inženýrských aplikacích. IPMinfra zaujímá stěžejní pozici v oblasti výzkumu materiálů s vysokou životností a studia mechanických vlastností materiálů v ČR. Patří poté k zakládajícím členům konsorcia EuroStrain (European Network for Structural Integrity and Additive Manufacturing), které se zaměřuje na studium nových aditivně vyrobených kovových materiálů.

Budoucí rozvoj

Rozvoj výzkumné infrastruktury IPMinfra je v dlouhodobém horizontu založen zejména na zvyšování kvality a dostupnosti poskytovaných služeb pro výzkumné a průmyslové partnery. V následujících letech bude docházet k rozšíření experimentálních kapacit  pro stávající a nové uživatele z akademické i průmyslové sféry. Uvažuje se rovněž o rozšíření porfolia činností IPMinfra souvisejících s 3D tiskem kovů.

Socioekonomické přínosy

Moderní materiály jsou základem náročných inženýrských aplikací. V současnosti se značná pozornost věnuje např. materiálům pro bezpečnou a ekologickou výrobu elektrické energie, nové generaci vysoce pevných ocelí pro automobilový a letecký průmysl, nanomateriálům s unikátními vlastnostmi, vysokoteplotním superslitinám pro turbíny, materiálům pro implantáty používané v lékařství, funkčním materiálům a kompozitům. Tohoto rozvoje by nebylo možné dosáhnout bez hlubokého porozumění materiálovým vlastnostem a základním procesům, jež tyto vlastnosti určují. IPMinfra nabízí externím uživatelům unikátní zázemí pro excelentní výzkum a vývoj pokročilých materiálů a intenzivní spolupráci s akademickou i aplikační sférou.