Evropský spalační zdroj

ess_logo_frugal_blue_cmyk_1ESS Scandinavia-CZ – webové stránky

Účast České republiky

Hostitelská instituce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.


ESS (European Spallation Source) je panevropskou výzkumnou infrastrukturou budovanou v Lundu ve Švédsku. Jejím základem bude světově nejvýkonnější spalační neutronový zdroj produkující intenzivní svazky neutronů pro řadu experimentálních zařízení ke studiu struktury a dynamiky hmoty na velmi široké škále prostorového rozlišení a energií. ČR se podílí na konstrukci jednoho z těchto zařízení, difraktometru pro materiálový výzkum BEER (Beamline for European Materials Engineering Research), který je zaměřený na výzkum pokročilých materiálů pro široké pole aplikací. Účastí v ESS získá výzkumná komunita ČR přístup ke všem experimentálním zařízením ESS, který uživatelům umožní provádět excelentní výzkum v řadě různých oblastí, jakými jsou např. fyzika kondenzovaných látek, chemie, biologie, geologie nebo archeologie. ESS bude každoročně poskytovat experimentální kapacitu pro více než 2 000 výzkumných pracovníků z akademické i průmyslové sféry, kteří získají přístup k excelentním experimentálním zařízením pro neutronový rozptyl a neutronové zobrazovací metody. Tato zařízení budou v mnoha případech komplementární k již existujícím zařízením u jiných neutronových zdrojů nebo umožní získávat podstatně kvalitnější výsledky. ESS bude navíc poskytovat podporu uživatelům v podobě specializovaného laboratorního vybavení, nástrojů pro analýzu dat a expertů spolupracujících na experimentech s neutrony.

Budoucí rozvoj

Konstrukční fáze ESS byla zahájena roku 2014 a bude pokračovat až do roku 2025. Návrh a konstrukce hlavních součástí ESS (urychlovače, terčové stanice, neutronových systémů a podpůrných zařízení) jsou plánovány na období let 2016 až 2020. Produkce prvních neutronů se očekává v roce 2020. V období let 2021 až 2023 budou první experimentální zařízení, včetně materiálového difraktometru budovaného s přispěním ČR, uváděna do zkušebního provozu. Počátek plného uživatelského provozu je plánován na rok 2023, kdy výkon neutronového zdroje dosáhne 2 MW. Experimentální základna dosáhne počtu 15 koncových experimentálních stanic v roce 2025. V následujícím období bude probíhat rozšíření kapacity ESS až na projektovaný výkon 5 MW a celkový počet 22 experimentálních stanic.

Socioekonomické přínosy

Neutronové metody jsou využívány k řešení široké škály výzkumných problémů, pokrývající oblasti fyziky, geologie, biologie, medicíny, výzkumu pro energetiku, strojírenské materiály, geologické vědy, popř. archeologie a záchrany kulturního dědictví. Neutronové metody jsou důležité např. pro vývoj nových počítačových čipů, kosmetiky, detergentů, textilií, barev, paliv, léčiv, baterií nebo plastů. Stěžejní témata průmyslového vývoje, jakými jsou palivové články, supravodiče, inovativní technologie ve stavebnictví, strojírenství, dopravě a potravinářství, stejně jako vývoj léčiv a lékařských přístrojů a produkce čisté energie, závisí na pokroku ve vývoji experimentálních metod s neutrony. Mnoho produktů, které jsou vyvíjeny a vylepšovány za pomoci materiálových věd s využitím neutronů, je přitom nezbytných pro udržení vysoké kvality života.