Brookhavenská národní laboratoř

logo-national-brookhaven-laboratoryBNL-CZwebové stránky

Účast České republiky

Hostitelská instituce: České vysoké učení technické v Praze

Partnerské instituce:


BNL-CZ umožňuje výzkumné komunitě ČR účastnit se výzkumu v Brookhavenské národní laboratoři (BNL) ve Spojených státech amerických. BNL je jedním z nejvýznamnějších center multidisciplinárního výzkumu na světě. Fyzika ultrarelativistických srážek jader je stěžejním odvětvím moderní jaderné fyziky, přičemž poznatky z tohoto výzkumu mají silný dopad i na další vědní obory, jimiž jsou fyzika pevných látek, částicová fyzika, astrofyzika a kosmologie. BNL-CZ dává výzkumné komunitě ČR možnost přístupu ke zcela unikátním experimentálním zařízením BNL, které představují zejména urychlovač částic Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC), silný zdroj synchrotronového záření National Synchrotron Light Source a izotopový zdroj Brookhaven Linac Isotope Producer. Výzkumná komunita ČR významně přispívá k výzkumu jaderné hmoty, spinové struktury protonu a vývoji nových detektorových technologií. Jedním z hlavních cílů BNL-CZ je proto mj. umožnit výzkumné komunitě ČR pokračování ve výzkumu na experimentech STAR, PHENIX a přípravu detektoru sPHENIX, včetně vývoje nejmodernějších detekčních technologií a provozu detektorů. BNL-CZ rovněž zprostředkovává uživatelům z ČR přístup do výpočetního centra RHIC Computing Facility v BNL, které slouží k analýze dat zaznamenaných experimenty na tomto urychlovači. Jako komplementární cíl je podporován i rozvoj a provoz výpočetního střediska Sunrise na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. Výzkum v BNL je v souhrnném pohledu komplementární k výzkumu realizovanému v laboratořích CERN.

Budoucí rozvoj

Program výzkumu na urychlovači částic RHIC má perspektivu na mnoho dalších let. Již provedené a nově plánované inovace detektoru STAR významně rozšíří jeho schopnosti. V krátkodobém horizontu bude hlavním cílem podrobné studium fázového diagramu jaderné hmoty a potvrzení existence kritického bodu. Ve střednědobém horizontu bude na urychlovači realizován program spinové fyziky společně s vysoce přesným měřením efektů studené hmoty v jádro-jaderných srážkách. Také bude dokončena konstrukce detektoru sPHENIX pro měření vlastností jetů částic a kvarků těžkých vůní. V dlouhodobém horizontu, po dokončení programu jádro-jaderných srážek, bude započata výstavba nového urychlovače Electron Ion Collider a zahájen program výzkumu gluonové struktury jaderné hmoty.

Socioekonomické přínosy

BNL je příkladem dobré praxe spolupráce výzkumné sféry s komerčním sektorem. Stejně tak má BNL-CZ silný potenciál i pro komerční aplikace, který se odvíjí od zapojení Laboratoře pokročilých detekčních technologií Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze do provozu a vývoje technologií BNL. Laboratoř se specializuje zejména na vývoj křemíkových detektorů a elektroniky s pomocí submikronových technologií a úzce spolupracuje s mezinárodní komunitou zabývající se vývojem a využitím detektorů.