AUGER-CZ

Název: Observatoř Pierra Augera – účast ČR

Instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: prof. Jan Řídký, DrSc.; ridky@fzu.cz

Webové stránky

Více než desetiletí přispívá ČR k výstavbě, provozu, údržbě a vylepšení zařízení Observatoře Pierra Augera, největšího detektoru částic kosmického záření na světě, který se nachází na rozloze více než 3000 km² v argentinské pampě. Observatoř Pierra Augera je mezinárodní výzkumnou infrastrukturou s účastí 17 členských států, využívající 2 techniky detekce kosmického záření – fluorescenční teleskopy a pole pozemních detektorů. Oba systémy se zaměřují na částice s nejvyššími energiemi, které přilétají z vesmíru na Zemi. Výzkumná komunita ČR společně se zahraničními partnery přispívá k hlubšímu porozumění vlastnostem částic kosmického záření a svou důležitou roli v projektu dokázala mj. i tím, že na řadu let převzala zodpovědnost za provoz systému fluorescenčních dalekohledů. Celkem 15 z 27 těchto teleskopů je vybaveno českými skleněnými zrcadly. Dalším unikátním příspěvkem ČR je vývoj a výstavba zařízení mjionitorujících stav atmosféry. Český robotický teleskop FRAM, který pracuje ve zcela autonomním režimu, měří obsah aerosolů nad observatoří a rozhoduje, zda spršky kosmického záření s anomálním obrazem ve fluorescenčním detektoru vznikly z důvodu ovlivnění fluorescenčního světla přítomností mraků nebo jsou důsledkem částicových procesů ve spršce záření. Celooblohové kamery české konstrukce proměřují rozložení oblačnosti nad stanicemi fluorescenčních dalekohledů. Jedním z cílů AUGER-CZ je pokračovat ve vývoji technologických řešení optických a jiných systémů fluorescenčních dalekohledů i dalších zařízení pro studium kosmického záření a monitorování stavu atmosféry. Experti ČR rovněž testují zcela nové techniky a zařízení pro výzkum kosmického záření. Nejnověji se ČR účastní rozšíření Observatoře Pierra Augera o systém scintilačních detektorů umístěných nad stávajícími stanicemi povrchových detektorů. Úspěšné působení AUGER-CZ vedlo mj. i k současnému českému zapojení do připravované observatoře CTA (Cherenkov Telescope Array). AUGER-CZ se aktivně podílí i na řadě evropských infrastrukturních sítí, jako je projekt AugerNext zkoumající možnosti nových detekčních technik extrémně energetického kosmického záření. AUGER-CZ aktivně spolupracuje také na tvorbě strategií v rámci APPEC (Astroparticle Physics European Consortium).