Národní infrastruktura pro komplexní monitorování půdních a vodních ekosystémů v kontextu trvale udržitelného využívání krajiny

SoWa  webové stránky

Hostitelská instituce: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:

  • Česká geologická služba
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Univerzita Karlova v Praze

Výzkumná infrastruktura SoWa je zaměřena na výzkum interakcí biotických a abiotických procesů zodpovědných za koloběh živin (s důrazem na dusík a fosfor a jejich biochemické a biologické transformace) na rozhraní mezi půdou a vodou, a to od mikroúrovně až po měřítko krajiny.

Primárně bude podporovat výzkumné činnosti zaměřené na pochopení mechanismů a procesů odpovědných za klíčové ekosystémové procesy a služby na úrovni povodí, jako je odtok vody, samočištění vody, tok živin v krajině, rozklad organické hmoty a uvolňování živin nebo klíčové biologické procesy. SoWa se rovněž zaměří na zkoumání interakcí mezi procesy a službami po velkých umělých disturbancích.

SoWa bude poskytovat analýzy, metodické zázemí a odborné znalosti v oblasti biologie půdy, hydrobiologie, toků a koloběhu živin v ekosystémech a modelování jejich interakcí.

Aktuality