CzeCOS

CzeCOS – webové stránky

Hostitelská instituce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.


Výzkumná infrastruktura CzeCOS poskytuje širokému spektru uživatelů jedinečné zázemí pro impaktované studie účinků globální změny na vodní a terestrické ekosystémy (bioreaktory, růstové komory, open-top komory, experimentální stanice), pro monitoring toků skleníkových plynů a energie v terestrických ekosystémech, včetně vyhodnocení vlivů měnících se podmínek prostředí (ekosystémové stanice pro měření emisí skleníkových plynů a energetických toků), výzkum dálkových toků skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší (atmosférická stanice), pro vyhodnocení metabolické odezvy a metabolických procesů aklimace či adaptace různých částí ekosystémů vůči účinkům globální změny (laboratoř metabolomiky, včetně analýzy stabilních izotopů), pro dálkový průzkum Země využitelný pro vyhodnocení prostorové variability účinků globální změny na terestrické a vodní ekosystémy a pro výzkum cyklu uhlíku a dalších biogeochemických cyklů ve vyšším prostorovém měřítku (letecká laboratoř, hyperspektrální a termální senzory, Lidar). CzeCOS je jedinou výzkumnou infrastrukturou ČR zabývající se problematikou vlivu globální změny na ekosystémy a představuje součást panevropských výzkumných infrastruktur ICOS (Integrated Carbon Observation System), AnaEE (Analysis and Experimentations on Ecosystems) a EUFAR (European Facility for Airborne Research in Environmental and Geo-sciences).

Budoucí rozvoj

Rozvojové aktivity výzkumné infrastruktury CzeCOS v nadcházejících letech zahrnují předně modernizaci ekosystémových stanic, včetně implementace aktuálních požadavků kladených na tento typ stanic projektem mezinárodní výzkumné infrastruktury ICOS. V rámci polních komorových experimentů OTC se plánuje zavedení ekosystémových procesových měření čisté ekosystémové výměny CO2 a H2O (NEE – Net Ecosystem Exchange). Měření ekosystémových procesů a zejména měření toků CO2 a H2O jsou poté i jednou z podmínek pro zařazení experimentálních platforem do první úrovně v rámci výzkumné infrastruktury AnaEE. V rámci eko-biochemické laboratoře se díky novým technikám necíleného profilování i cílených analýz primárních či sekundárních metabolitů počítá s propojením environmentální metabolomiky a ekofyziologie rostlin. Tyto přístupy povedou k nalezení molekulárních mechanismů souvisejících s odolností či tolerancí rostlin k působení různých stresů a hlubšímu poznání adaptačních či aklimačních mechanismů rostlin souvisejících se změnou růstových podmínek.

Socioekonomické přínosy

Výzkumná infrastruktura CzeCOS umožňuje výzkum zmírňování a adaptace negativních dopadů globální změny na ekosystémy a zejména pak na ekosystémové funkce, a to jak produkční, tak mimoprodukční. Napomáhá rozvoji udržitelné energetiky, produkci potravin, hospodaření s vodou a předpovědím sociálních a ekonomických dopadů globální změny. Komplex vzájemného propojení mezi jednotlivými prvky výzkumné infrastruktury CzeCOS zaměřenými na ekosystémový výzkum umožňuje vytvářet a zdokonalovat modely budoucích dlouhodobých dopadů globální změny na ekosystémy s vysokým prostorovým rozlišením a vytvářet tak výsledky, které jsou poptávané společností a politickou nebo podnikatelskou sférou. Významným přínosem výzkumné infrastruktury CzeCOS je i poskytnutí nejnovějších poznatků a špičkové infrastruktury pro účely vzdělávání, a to zejména univerzitního charakteru.