CzeCOS

CzeCOSwebové stránky

Hostitelská instituce:  Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.


Výzkumná infrastruktura CzeCOS je unikátní platformou pro realizaci komplexního mezinárodního interdisciplinárního výzkumu globální změny a jejích dopadů na ekosystémy. Významně napomáhá v plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti výzkumu, adaptací a mitigací dopadů globální změny. Za ČR je jedinou národní součástí následujících evropských výzkumných infrastruktur: ICOS (ESFRI) – infrastruktura pro výzkum toku skleníkových plynů (zakládající člen); AnaEE (ESFRI) – analytická a experimentální infrastruktura pro ekosystémy (zakládající člen), EUFAR – infrastruktura pro dálkový průzkum v ekologickém monitoringu.

  • Infrastruktura manipulačních experimentů – umožňuje pěstovat rostliny/ekosystémy v řízených podmínkách prostředí a studovat tak dopad environmentálních faktorů,
  • Ekofyziologická laboratoř – představuje soubor nástrojů pro vyhodnocení fyziologických a produkčních parametrů rostlin/ekosystémů v přírodních i laboratorních podmínkách,
  • Biochemická laboratoř – provoz analytické, metabolomické a izotopové laboratoře – podporuje experimentální i observační ekofyziologický výzkum,
  • Observační infrastruktura – zajišťuje výzkum a kvantifikaci toků skleníkových plynů v kontinentálním měřítku (atmosférická stanice) a v síti různých typů ekosystémů (ekosystémové stanice),
  • Letecká laboratoř (včetně leteckého nosiče) – umožňuje procesové zobrazování vybraných biochemických cyklů s využitím metod dálkového průzkumu.