CzeCOS

Název: CzeCOS

Instituce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., marek.mv@czechglobe.cz

Webové stránky

CzeCOS je distribuovaná výzkumná infrastruktura zaměřená na výzkum globální změny v atmosféře a nejdůležitějších ekosystémech střední Evropy, jimiž jsou lesy, agroekosystémy, louky a pastviny nebo mokřady. CzeCOS poskytuje širokému spektru uživatelů jedinečné zázemí, např. růstové komory, open-top komory, experimentální stanice nebo bioreaktory pro impaktové studie účinků globální změny na terestrické a vodní ekosystémy. Ekosystémové stanice CzeCOS jsou využívány pro měření emisí skleníkových plynů a výzkum toků skleníkových plynů a energie v terestrických ekosystémech, včetně vyhodnocení vlivů měnících se podmínek prostředí. K výzkumu dálkových toků skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší slouží atmosférická stanice CzeCOS. Nezbytnou součástí CzeCOS je dále rovněž metabolomická a izotopová laboratoř vyhodnocující metabolické odezvy a metabolické procesy aklimace nebo adaptace různých částí ekosystémů vůči účinkům globální změny. Pro dálkový průzkum Země, využitelný pro vyhodnocení prostorové variability účinků globální změny na terestrické a vodní ekosystémy a výzkum cyklu uhlíku a dalších biogeochemických cyklů ve vyšším prostorovém měřítku, slouží letecká laboratoř CzeCOS využívající laserové skenování (lidar) a hyperspektrální a termální senzory. Propojení těchto prvků CzeCOS společně s vysokým potenciálem pro interpretaci výzkumných výstupů z různých prostorových a  časových řad je atraktivní pro výzkumné partnery a významné pro rozhodovací orgány na národní a regionální úrovni a dále i pro firmy působící v oblastech energetiky, lesního hospodářství nebo zemědělství, jejichž podnikání je ovlivněno změnou klimatu. CzeCOS rovněž přispívá k plnění mezinárodních závazků ČR v oblastech výzkumu, adaptací a mitigací dopadů globální změny. CzeCOS je členem evropských výzkumných infrastruktur AnaEE (Analysis and Experimentations on Ecosystems), DANUBIUS-RI (International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems), EUFAR (European Facility for Airborne Research in Environmental and Geo-Sciences) a ICOS ERIC (Integrated Carbon Observation System).

Aktuality