CENAKVA

Název: Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

Instituce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Koordinátor: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., linhart@frov.jcu.cz

Webové stránky

CENAKVA poskytuje širokému spektru uživatelů v ČR a zahraničí otevřené experimentální zázemí zaměřené na kvalitu sladkovodních ryb, biologii, ochranu a akvakulturu jeseterů, dlouhodobě udržitelnou rybniční a intenzivní akvakulturu v procesu globálních změn prostředí, biologii a ochranu raků a dalších bezobratlých, kvalitu vody a vodního prostředí s vybavením k vytěžování a management experimentálních dat. CENAKVA disponuje jedinečnou evropskou rybniční základnou umístěnou ve Vodňanech v areálu o rozloze 40 ha. Technologicky disponuje CENAKVA pro chov a reprodukci velkým množstvím uzavřených recirkulačních a akvaponických systémů s biologickým a hydroponickým čištěním vody. CENAKVA je jedinečná uzavřeným chovem a reprodukcí téměř 30 druhů sladkovodních ryb a korýšů, plemennými chovy kapra, lína, sumce a největší genovou bankou jeseterů na světě. Její biologické, chemické a toxikologické laboratoře jsou špičkově přístrojově vybaveny. CENAKVA je jedinečnou výzkumnou infrastrukturou zabývající se globálně procesy ve sladkovodních ekosystémech a koloběhem látek ve vodě, včetně sledování nových polutantů v životním prostředí. Unikátní rybniční, experimentální a výzkumné zázemí CENAKVA společně s velmi úzkými vazbami na rybářskou veřejnost v ČR, v Evropě a ve světě umožňuje plánovat a ověřovat budoucí návrhy úprav hospodaření na rybnících s ohledem na změny klimatu. CENAKVA pořádá také odborné konference a popularizační přednášky pro širokou veřejnost. V rámci otevřeného sdílení výzkumných infrastruktur v Evropě je od roku 2011 CENAKVA součástí evropské výzkumné infrastruktury AQUAEXCEL2020 (Aquaculture Infrastructures for Excellence in European Fish Research). CENAKVA odpovídá v konsorciu 22 partnerů z 12 evropských zemí zapojených do AQUEXCEL 2020 vedle expertní činnosti také za správu a klasifikaci vědeckých dat a jejich sdílení s evropskými výzkumnými infrastrukturami ELIXIR (European Life-Science Infrastructure for Biological Information) a EMBRC-ERIC (European Marine Biological Resource Centre). Díky své úzké spolupráci s Akademií věd ČR se CENAKVA podílí rovněž na výzkumu vodních ekosystémů napojených na povodí důležitých evropských toků, který zaštiťuje evropská výzkumná infrastruktura DANUBIUS-RI (International Center for Advanced Studies on River-Sea Systems).