VR-1 – Školní reaktor pro výzkumnou činnost

WCZV – webové stránky

Hostitelská instituce: České vysoké učení technické v Praze


Školní reaktor VR-1 je vysoce kvalitním experimentálním zařízením pro výuku jaderného inženýrství v bakalářském, magisterském a doktorském studiu v ČR i v zahraničí. Výzkumné a vývojové práce na reaktoru VR-1 jsou zaměřeny především na studium bezpečného provozu jaderných zařízení, teoretické a experimentální reaktorové a neutronové fyziky, jaderné bezpečnosti, jaderného palivového cyklu, neutronových aplikací a jaderných analytických metod, např. neutronové aktivační analýzy. Výzkumné práce, které se na reaktoru provádí, se podílí na celkovém provozu reaktoru přibližně 20 %. Reaktor VR-1 je vhodný zejména pro dynamické experimenty, které jsou zásadní pro bezpečný provoz výzkumných i energetických reaktorů. Výzkumné práce na reaktoru jsou dále zaměřeny např. na využití neutronové aktivační analýzy pro multidisciplinární výzkum v technických, přírodních a společenských vědách (např. v archeologii, paleo-antropologii, medicíně či výzkumu historických předmětů), dále na vývoj a testování pyroelektrických neutronových generátorů, diamantových detektorů, na studium vlivu záření na polovodičové paměťové prvky nebo na studium hlubokých podkritičností aktivních zón reaktorů. Spolupráce s českými i zahraničními institucemi je rozsáhlá, reaktor VR-1 je zapojen do spolupráce s 31 českými a 23 mezinárodními výzkumnými organizacemi a je členem několika profesních vzdělávacích a výzkumných sítí, např. EERRI (Eastern European Research Reactors Initiative), RROG (Research Reactors Operators Group) nebo ENEN (European Nuclear Education Network). Reaktor VR-1 široce spolupracuje také s IAEA (International Atomic Energy Agency).

Budoucí rozvoj

Reaktor VR-1 je zavedené výzkumné a výukové zařízení, které je v provozu již téměř 27 let. I přesto se experimentální vybavení reaktoru postupně inovuje nebo se reaktor dovybavuje novými zařízeními. Rozšiřují se oblasti využití neutronové aktivační analýzy ve výzkumu v přírodních a ve společenských vědách. V současnosti se budují nové laboratoře s různými typy neutronových zdrojů (např. kaliforniový zdroj nebo generátor typu D-T), které rozšíří stávající kapacity reaktoru v oblasti nabídky komplexních testů nových typů detektorů neutronů. Kromě toho se u reaktoru budují také nové laboratoře zaměřené na detekci záření a fyzickou ochranu jaderných zařízení. Připravuje se i výstavba podkritického souboru VR-2.

Socioekonomické přínosy

Reaktor VR-1 přináší možnosti experimentální výuky v jaderných oborech a neutronových aplikacích na excelentní odborné úrovni, čímž vytváří vysoce kvalitní podmínky pro realizaci vysokoškolských bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na českých vysokých školách. Reaktor nabízí nová a unikátní zařízení a postupy reaktoru a výsledky výzkumu a vývoje v jaderných oborech a neutronových aplikacích.