Jules Horowitz Reactor

logo-rjhJHR-CZ – webové stránky

Účast České republiky

Hostitelská instituce: Centrum výzkumu Řež, s. r. o.


JHR (Jules Horowitz Reactor) bude představovat materiálový výzkumný reaktor o výkonu 100 MW určený pro výzkum a vývoj a kvalifikaci materiálů a jaderného paliva. Umožní testovat materiály za podmínek odpovídajících energetickým reaktorům, zrychlit modelovou degradaci materiálů a vyhodnocovat vlastnosti komponent na konci jejich životnosti. JHR bude sloužit širokému spektru ozařovacích experimentů, jimiž jsou studie paliva zahrnující jeho výběr a charakterizaci, testování a hodnocení paliva vystaveného podmínkám, které odpovídají normálnímu provozu nebo přechodovým stavům reaktoru, jakož i podmínkám mimořádným a havarijním. JHR dále umožní materiálové studie zahrnující korozi pokrytí paliva a vysoké dávkové příkony na pokrytí a konstrukční materiály. Portfolio poskytovaných expertíz a služeb JHR zahrne rovněž nakládání s jaderným odpadem a medicínské aplikace. Související studie navíc přispějí ke zvyšování bezpečnosti existujících a budoucích jaderných reaktorů. JHR je konstruován ve francouzském Cadarache pod koordinační záštitou CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) jako mezinárodní projekt výzkumné infrastruktury se zapojením Belgie, ČR, Finska, Francie, Indie, Izraele, Japonska, Španělska, Švédska, Velké Británie a Evropské komise. JHR-CZ zabezpečuje účast ČR v JHR a podílí se na jeho vybudování dodávkou tzv. horkých komor. Díky dodávce této komponenty bude po spuštění provozní fáze ČR disponovat přístupem k výzkumné měřící kapacitě JHR ve výši 3 %. JHR-CZ bude následně zabezpečovat přístup výzkumné komunity ČR ke kapacitám JHR. Výzkumný reaktor LVR-15, jehož provoz zabezpečuje Centrum výzkumu Řež s. r. o., má současně vysoký potenciál stát se regionální výzkumnou infrastrukturou k JHR. Některé z plánovaných experimentů by tak mohly být připravovány ve výzkumném reaktoru LVR-15 v menším měřítku před tím, než budou prováděny v JHR.

Budoucí rozvoj

Výstavba JHR bude pokračovat až do roku 2021, přičemž instalace bloku horkých komor by měla být dokončena v roce 2019. Po dokončení stavebních prací bude pokračovat instalace technologií a vybavení JHR. Uvádění do provozu JHR, jehož provoz se plánuje minimálně 50 let, je plánováno na rok 2021. Po ukončení provozu se následně po dobu 22 let počítá s postupnou demontáží JHR, přičemž demontáž bude prováděna i s využitím horkých komor. Spolehlivost a bezpečnost horkých komor dodaných ČR musí být tedy zajištěna minimálně po dobu 72 let.

Socioekonomické přínosy

Většina výzkumných reaktorů, které jsou v současné době v EU v provozu, bude po roce 2020 postupně vyřazována z provozu z důvodu jejich zastarávání. Obdobně se počítá s postupným utlumováním činnosti českých výzkumných reaktorů LVR-15 and LR-0. JHR se tak po roce 2030 stane unikátním materiálovým výzkumným reaktorem v Evropě. JHR bude mít přínos pro sektor konvenční i jaderné energetiky v oblasti nových materiálů a kvalifikace paliva, dále pro medicínu a výzkum krátkodobých radioizotopů používaných pro diagnostické nebo pro terapeutické účely, a rovněž pro pokročilé metody v polovodičovém průmyslu, jakým je např. neutronové transmutační dopování. JHR umožní regulačním orgánům a provozovatelům jaderných zařízení z Bulharska, ČR, Finska, Maďarska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny spolupracovat na tématech týkajících se reaktorů typu VVER (Water Water Energetic Reactor) a organizovat optimální využití sdílených kapacit pro VVER komunitu ve střední a východní Evropě. Rovněž mnohé průmyslové podniky z ČR (ČEZ, Doosan, MEGA, a.s., Škoda jaderné strojírenství, Škoda Power, ÚJV Řež, a.s.) jsou potenciálními uživateli kapacity JHR. České zapojení do JHR přitom přináší pozitivní dopady na český průmyslový sektor již v době jeho výstavby díky účasti na konstrukci horkých komor.