Tokamak pro výzkum termonukleární fúze

COMPASS – webové stránky

Hostitelská instituce: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.


Výzkumná infrastruktura COMPASS která, se skládá z experimentálního zařízení tokamak a jeho pomocných systémů, představuje jednu z klíčových výzkumných infrastruktur ve společném úsilí EU o ovládnutí řízené termonukleární fúze jakožto zdroje energie v rámci konsorcia EUROfusion (European Consortium for Development of Fusion Energy). COMPASS je provozován v tzv. divertorové konfiguraci plazmatu s tvarem podobným budoucím tokamaku ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Tato kombinace vlastností COMPASSu spolu s vhodnými parametry plazmatu umožnuje řešit klíčové problémy konstrukce tokamaku ITER i jeho budoucího vědeckého využití. COMPASS poskytuje otevřený přístup široké komunitě uživatelů a zaměřuje se také na vzdělávání ve fyzice vysokoteplotního magnetizovaného plazmatu. Výzkumná infrastruktura COMPASS disponuje expertízou v oblasti vývoje systémů pro řízení plazmatu, sběru experimentálních dat i vývoje pokročilých diagnostických metod ve fyzice plazmatu. Poskytuje také odborné znalosti v řadě oblastí konstrukce tokamaku. Velmi intenzivně spolupracuje s předními výzkumnými organizacemi a univerzitami v ČR i ve světě. Na evropské úrovni je COMPASS využíván především v rámci konsorcia EUROfusion a spolupráce s ITER.

Budoucí rozvoj

Strategie výzkumné infrastruktury COMPASS je založena na dalším zvyšování parametrů tokamaku a vývoji příslušných technologických i diagnostických systémů, a to především v oblasti fyziky okrajového plazmatu. V této oblasti COMPASS představuje důležitý prvek evropského výzkumu jaderné syntézy. Vývoj se zaměří na zvýšení hustoty energie plazmatu a konstrukci diagnostických systémů pro oblast tzv. divertoru. Konstrukce a instalace nových systémů pro ohřev plazmatu umožní dosažení vyšších teplot a tím i nových režimů udržení plazmatu. Grafitové komponenty v divertoru interagující s plazmatem budou nahrazeny novými díly z wolframu podobně jako v tokamaku ITER. V delším časovém horizontu bude instalován nový centrální solenoid v tokamaku COMPASS, který umožní významně prodloužit délku plazmového výboje.

Socioekonomické přínosy

Diagnostické a provozní systémy COMPASS představují nejmodernější technologie, jejichž vývoj a výroba průmyslovým sektorem ve spolupráci s pracovníky výzkumné infrastruktury COMPASS má významný dopad na inovace, zvyšování dovedností a technologickou úroveň „know-how“ zúčastněných podniků. Provoz a vědecké využití tokamaku COMPASS má také významný dopad na vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti termonukleární fúze nejen v ČR, ale i v zahraničí.