Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu

czecrin

CZECRIN – webové stránky

Hostitelská instituce: Masarykova Univerzita

Partnerská instituce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně


Výzkumná infrastruktura CZECRIN je národní infrastrukturou podporující klinicky orientovaný biomedicínský výzkum cestou akademicky iniciovaných klinických studií. CZECRIN poskytuje výzkumnou, znalostní, metodickou a servisní podporu akademickým klinickým hodnocením (Investigators Initiated Trials – IIT). Pod vedením Masarykovy univerzity ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně vytváří interoperabilní spolupracující sítě akademických klinických výzkumných pracovišť v ČR. CZECRIN představuje český národní uzel panevropské výzkumné infrastruktury ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Network), zaměřené na podporu akademických klinických hodnocení na úrovni EU. Klíčovými oblastmi působnosti CZECRIN jsou regulační a znalostní podpora, včetně zabezpečení kvality v rámci akreditačních postupů a přípravy kompletní dokumentace pro IIT; aplikační klinická podpora zajišťující biometrii, monitoring, farmakovigilanci a systematický vzdělávací program komplexně pokrývající IIT; a výzkumná a vývojová činnost, včetně výroby nových léčivých přípravků pro moderní terapie (ATMP). Klinicky orientovaný akademický výzkum má v rámci biomedicínského výzkumu svá zásadní specifika, jež jsou dány jejich charakterem a přímou souvislostí s pacienty, kteří mohou z těchto výsledků profitovat. Vzhledem k tomu, že je zde přímá souvislost s pacienty, nutně se zde uplatňuje vysoká míra regulace jak na evropské, tak na národní úrovni, vysoké požadavky na etiku a bezpečnost dat a rovněž vysoké požadavky na kvalifikaci pracovníků a organizační zajištění především s ohledem na bezpečnost pacientů. Kritickým momentem pro další vývoj akademických klinických hodnocení je rovněž nové evropské Nařízení, které zásadně mění systém klinických hodnocení na úrovni EU s dopadem i na ČR. Bez fungující výzkumné infrastruktury zajišťující výzkumnou, znalostní, metodickou a servisní podporu nelze akademicky iniciované klinické studie realizovat. Výsledky nezávislých akademických klinických studií vedou k individualizaci, zefektivnění a personalizaci drahých léčebných modalit.

Budoucí rozvoj

Výzkumná infrastruktura CZECRIN bude rozvíjet své aktivity tak, aby dále rozšířil výzkumnou podporu pro realizaci aplikovaného biomedicínského výzkumu prostřednictvím akademických klinických studií realizovaných v klíčových oblastech vzniku a rozvoje onemocnění, nových diagnostických a léčebných metod, epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob. Výzkumná infrastruktura CZECRIN napomůže maximalizaci využití výzkumného potenciálu v aplikačním prostředí, tedy v přímém dopadu na zdraví pacientů. Rozvoj výzkumné infrastruktury CZECRIN jako českého národního uzlu v rámci ECRIN přitom umožní lepší propojení českých klinicky orientovaných výzkumných organizací s aplikační sférou na úrovni EU. Výzkumná a vývojová činnost výzkumné infrastruktury CZECRIN je realizována a nadále se bude rozvíjet směrem k prioritním oblastem biomedicínského výzkumu, zejména v oblasti léčivých přípravků pro moderní terapie, vzácných onemocnění, pediatrické populace a personalizované medicíny.

Socioekonomické přínosy

Základním cílem a vizí výzkumné infrastruktury CZECRIN je podpora nezávislého akademického klinického výzkumu a tím i růst odborné úrovně a mezinárodní prestiže české vědecké komunity zaměřené na klinický medicínský výzkum. Tato vize se jeví naléhavou zejména v kontextu nedávných významných finančních investic do výzkumných infrastruktur v ČR, jež produkují velké množství výzkumných základních a preklinických biomedicínských výstupů výzkumu. Přenesení těchto poznatků základního a preklinického výzkumu do reálné klinické praxe však není možné bez předchozího kroku, tedy prokázání jejich klinické relevantnosti v rámci klinických studií fáze I-IV. Z těchto důvodů je strategické budování biomedicínské výzkumné infrastruktury pro klinický výzkum a klinické studie zásadní pro utilizaci prostředků vložených do vědecké excelence a pro maximalizaci využití vědeckého potenciálu v aplikačním prostředí. Toto je podstatné jak pro budoucí uživatele těchto výsledků – pacienty, tak pro prestiž české vědy v evropském kontextu klinického výzkumu. Výzkumná infrastruktura CZECRIN svým zaměřením na klíčové prvky podpory akademických klinických hodnocení prostřednictvím výzkumné, vzdělávací, metodické a regulační podpory napříč jednotlivými obory medicíny má zásadní společenské dopady při translaci výsledků biomedicínského výzkumu do klinicky použitelných výstupů, jakými jsou nová léčiva, léčebné postupy a doporučení pro klinickou praxi. Tento potenciál může být využíván komerční sférou, přičemž spolupráce s komerčními partnery je podporována i na bázi kolaborativního smluvního výzkumu v souladu s politikou ECRIN ERIC. Důležitou součástí a jednou z priorit je oblast léčivých přípravků pro moderní terapii (ATMP) s možností výroby personalizovaných léčiv na bázi buněčné a genové terapie, využívané v oblastech regenerativní medicíny a protinádorové léčby.

 

Aktuality