CZECRIN

Název: Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu

Instituce: Masarykova univerzita

Koordinátor: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., demlova@med.muni.cz

Webové stránky

CZECRIN je výzkumnou infrastrukturou pro klinicky orientovaný biomedicínský výzkum prostřednictvím akademicky iniciovaných klinických studií. Pod vedením Masarykovy univerzity ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně vytvořila CZECRIN expertní síť klinických center pro realizaci nezávislého klinického výzkumu spolupracujících fakultních nemocnic, jejíž prioritu představuje vývoj inovativních léčiv personalizované somatobuněčné terapie v oblastech onkologie, pediatrie a vzácných onemocnění. Klíčovými oblastmi působnosti CZECRIN jsou výzkumná a vývojová činnost v oblastech klinické farmakologie, včetně vývoje nových léčivých přípravků pro moderní terapie (ATMP – Advanced Therapy Medicinal Products). V rámci otevřeného přístupu pro spolupracující uživatele CZECRIN nabízí regulační a znalostní podporu pro akademicky iniciované klinické studie, zabezpečení QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) v rámci akreditačních postupů, aplikační klinickou podporu zajišťující biometrii, monitoring, farmakovigilanci a systematický vzdělávací program komplexně pokrývající oblast klinického výzkumu. CZECRIN vybudoval tzv. „čisté výrobní prostory“ pro vývoj personalizovaných léčiv v režimu GMP (Good Manufacturing Practice), umožňující vývoj léčiv a realizaci klinických studií s výzkumnými prioritami v oblastech dětské onkologie, dětského diabetu a vzácných onemocnění. CZECRIN koncentruje unikátní know-how pro výrobní technologie a realizace klinických studií v oblastech s vysokým inovačním potenciálem. Svou profesionální podporou zásadně zvyšuje potenciál pro komercionalizaci biotechnologického inovativního výzkumu. Kritickým momentem pro další vývoj akademických klinických hodnocení je nové evropské nařízení, které zásadně mění systém klinických hodnocení na úrovni EU s dopadem i na ČR. Bez fungující výzkumné infrastruktury zajišťující výzkumnou, znalostní a metodickou podporu by nebylo prakticky možné akademicky iniciované klinické studie realizovat. Rozvoj CZECRIN, českého národního uzlu konsorcia evropské výzkumné infrastruktury ECRIN-ERIC (European Clinical Research Infrastructure Network), jehož je ČR členským státem, umožňuje propojení klinicky orientovaných výzkumných infrastruktur v ČR s aplikační sférou v Evropě. Na mezinárodní úrovni CZECRIN úzce spolupracuje s konsorcii evropských výzkumných infrastruktur BBMRI-ERIC (Biobanks and Biomolecular Resources Research Infrastructure Consortium) a EATRIS ERIC (European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine).

Aktuality