Czech-BioImaging

Název: Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování

Instituce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Koordinátor: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., hozak@img.cas.cz

Webové stránky

Díky technologickému rozvoji umožňují inovativní zobrazovací technologie pozorovat dosud skryté životní procesy v buňkách, tkáních a celých organismech. Zobrazování se tak stalo jedním z hlavních hnacích motorů výzkumu v biologických a medicínských oborech. Czech-BioImaging je budován jako distribuovaná výzkumná infrastruktura zobrazovacích pracovišť v ČR. Poskytuje otevřený přístup k širokému spektru zobrazovacích technologií a expertíz pro získání zcela nových vědeckých dat, především v buněčné a molekulární biologii, genetice, fyziologii, parazitologii, nádorové biologii, neurovědách, vývojové biologii a patologii. Zároveň prostřednictvím vzdělávacích programů zvyšuje kvalifikaci výzkumných pracovníků a studentů v této oblasti. Czech-BioImaging reaguje na potřeby ve zobrazování na různorodých úrovních – od zobrazování organismů, jejich tkání a buněk, až po zobrazování buněčných organel, transportu, biomolekul a jejich interakcí ve zdraví a nemoci. Czech-BioImaging nabízí přístup k široké škále zobrazovacích technologií, např. pokročilé světelné a fluorescenční mikroskopii, super-rezoluční mikroskopii, elektronové mikroskopii, korelativní světelné a elektronové mikroskopii, přípravě vzorků, zobrazování v neurovědách, magnetické rezonanci, zobrazování pomocí magnetických částic a analýze obrazových dat. Czech-BioImaging také provádí vlastní metodologický výzkum a vývoj, a to zejména v oblasti zavádění nových zobrazovacích metod (multimodální holografický mikroskop, nové detekční systémy s vícenásobným značením, nové aplikace pro zobrazování magnetických částic, stereologické metody, metody pro zpracování a analýzu obrazu a 3D rekonstrukce včetně vývoje softwarových aplikací na míru). Czech-BioImaging poskytuje uživatelům špičkové přístrojové vybavení a odborné znalosti pro biomedicínské zobrazování a svou publikační, edukační a metodickou aktivitou výrazně přispívá k rozvoji biomedicínských věd.Czech-BioImaging představuje český národní uzel evropské výzkumné infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Euro-BioImaging (European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences), přičemž ČR se stane zakládajícím členem konsorcia Euro-BioImaging ERIC.