Národní infrastruktura chemické biologie

openscreen-logo-csCZ-OPENSCREEN – webové stránky

Hostitelská instituce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Partnerské instituce:


CZ-OPENSCREEN provozuje nejmodernější výzkumnou infrastrukturu v oblastech chemické biologie a genetiky a podporuje tak tuto novou mezioborovou vědní disciplínu, jež propojuje tradiční přírodovědné výzkumné obory, jimiž jsou buněčná biologie, molekulární a strukturní biologie, biochemie, organická chemie a chem/bioinformatika. Výzkumná infrastruktura CZ-OPENSCREEN umožňuje identifikaci nových molekulárních sond a nástrojů pro výzkum a validaci sloučenin vhodných pro vývoj nových léčiv. Na rozdíl od komerčních platforem se výzkumná infrastruktura CZ-OPENSCREEN zaměřuje na nevalidované molekulární cíle, signální dráhy a opomíjená onemocnění. V rámci portfolia svých činností CZ-OPENSCREEN systematicky buduje sbírku sloučenin zahrnující diverzní, komerčně dostupné sloučeniny a chemické sloučeniny originálně syntetizované v ČR. Výzkumná infrastruktura CZ-OPENSCREEN představuje český národní uzel panevropské výzkumné infrastruktury EU-OPENSCREEN (European Infrastructure for Chemical Biology) a úzce spolupracuje rovněž s výzkumnými infrastrukturami CCP, CIISB, Czech-BioImaging EATRIS-CZ a ELIXIR-CZ.

Budoucí rozvoj

Výzkumná infrastruktura CZ-OPENSCREEN využívá široké portfolio biochemických a buněčných testů a technologií, včetně unikátních platforem zaměřených na jaderné receptory. Připravuje se na zpřístupnění své výzkumné infrastruktury v módu mezinárodního otevřeného přístupu také pro výzkumné pracovníky mimo EU-OPENSCREEN (Spojené státy americké, Asie, Austrálie). V rámci svých činností bude výzkumná infrastruktura EU-OPENSCREEN rozvíjet chem/bioinformatickou platformu tvorbou a zaváděním inovativních nástrojů pro vytěžování znalostí z dat a vizualizací, což umožní uživatelům účinně analyzovat jejich data. Primární zaměření výzkumné infrastruktury CZ-OPENSCREEN spočívá v oblasti biomedícíny, ale výzkumná infrastruktura je otevřená i pro další oblasti přírodních věd jako jsou veterinární, zemědělské a environmentální obory.

Socioekonomické přínosy

Chemická biologie praktikovaná v akademickém prostředí je zaměřena převážně na základní výzkum a porozumění molekulárním mechanizmům jak v normálním vývoji, tak v nemoci. Může mít však také okamžitý dopad, a to na translační výzkum při identifikaci a validaci nových aktivit již známých léků, ex-vivo terapeutik a cílené experimentální terapii. Excelentní technologické vybavení a expertíza výzkumné infrastruktury CZ OPENSCREEN posilují konkurenceschopnost ČR v oblasti biomedicíny. Výzkumné výstupy dosažené za využití kapacit výzkumné infrastruktury CZ OPENSCREEN mají vysoký translační a aplikační potenciál pro užití ve farmaceutickém, biotechnologickém a agrochemickém průmyslu.