CIISB

Název: Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii

Instituce: Masarykova univerzita

Koordinátor: prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc., vladimir.sklenar@ceitec.muni.cz

Webové stránky

CIISB je distribuovaná výzkumná infrastruktura sdílených laboratoří provozovaných v rámci kapacit výzkumných a vývojových center CEITEC (Středoevropský technologický institut v Brně) a BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci). CIISB nabízí expertízu a přístup k technologiím využívaným v oblasti integrativních metod strukturní analýzy biologicky důležitých buněčných komponent a makromolekul na různých úrovních rozlišení, a to od atomové až po buněčnou. CIISB je tvořena 10 sdílenými laboratořemi mezinárodního významu. Poskytuje unikátní vybavení, expertízu a přístup k vůbec nejmodernějším technologiím přípravy a charakterizace vzorků, stanovení jejich prostorové struktury a mapování časové proměnnosti tří-dimenzionálního uspořádání na široké časové škále v rozsahu 10-9 s až 103 s atomovým rozlišením. Excelentní technologie provozované CIISB pro NMR spektroskopii, kryo-elektronovou mikroskopii a tomografii, krystalizaci biologických makromolekul, rentgenovou difrakci a měření Bio-SAXS, nanobiotechnologii, biofyzikální charakterizaci bio(makro)molekul a hmotnostní spektrometrii pro studium bio(makro)molekul se nachází na úrovni srovnatelné s vybavením obdobných výzkumných infrastruktur v Evropě. Unikátnost CIISB spočívá v koncentraci nejmodernější instrumentace a vědecké expertízy ve všech výše uvedených oblastech, která umožňuje nejen akvizici a interpretaci dat z přístrojů pokrývajících více než 20 klíčových technologií, ale rovněž vývoj metod, šíření znalostí v oboru a úzkou spolupráci jak s centry základního výzkumu akademické sféry, tak i výzkumnými laboratořemi aplikačního sektoru. CIISB v evropském měřítku vyniká především špičkovými technologiemi a expertízou pro kryoelektronovou mikroskopii a tomografii, rentgenovou difrakci a rozptyl, NMR spektroskopii ve vysokých magnetických polích a strukturní hmotnostní spektrometrii nejvyššího rozlišení. CIISB se stalo členem konsorcia evropské výzkumné infrastruktury Instruct-ERIC (Integrated Structural Biology European Research Infrastructure Consortium) a ČR jeho zakladatelským členským státem. CIISB je využívána uživateli tuzemskými, evropskými i ze zámoří a je tedy nejen důležitou základnou biomedicínsky a biotechnologicky orientovaného výzkumu v ČR, ale hraje také významnou roli v mezinárodním vědeckém prostředí.

Aktuality