Mezinárodní výzkumné organizace

Mezinárodní organizace výzkumu a vývoje představují specifický druh výzkumných infrastruktur, jichž se ČR účastní. Co se jejich typologie týká, jedná se o mezinárodní výzkumné infrastruktury ustavené na základě mezinárodního práva veřejného. Od ostatních mezinárodních výzkumných infrastruktur, které jsou ustaveny podle evropského právního rámce ERIC (European Research Infrastructure Consortium) anebo národních právních rámců jejich hostitelských států, se tak liší výlučně právním rámcem svého zřízení. Nadnárodní právní forma přitom poskytuje mezinárodním organizacím výzkumu a vývoje i řadu výhod, mezi které se řadí mj. úplné daňové osvobození, volnost v úpravě jejich vnitřních poměrů anebo diplomatická imunita.

ČR je nad rámec svého členství v OSN, NATO a OECD, které rovněž implementují své interní výzkumné programy, členským státem následujících mezinárodních organizací výzkumu a vývoje:

Členství v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje představuje pro členský stát zpravidla závazek k úhradě každoročních příspěvků, které mohou být mandatorní a volitelné povahy. Členství následně přináší pro výzkumné a průmyslové komunity členských států řadu významných příležitostí či benefitů. Výzkumné kapacity mezinárodních organizací jsou uživatelským vědeckým týmům ze členských států poskytovány zpravidla na základě soutěže. O přidělení experimentálního/pozorovacího času rozhoduje obvykle nezávislý hodnotící orgán složený z renomovaných expertů nebo samotná organizace. Mnohé mezinárodní organizace nabízejí příslušníkům svých členských států rovněž stáže a často je i zvýhodňují při obsazování pracovních pozic. Dodavatelské firmy z členských států mívají také výhodnější postavení v soutěžích o zakázky na dodávky technologií a služeb. Tyto výhody mohou mít v některých případech i podobu garance, že část členského příspěvku bude investována do dodávek z daného členského státu (guaranteed return).

Aktuality