Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)

V právní rovině přinesl zvýšený akcent kladený na problematiku evropských výzkumných infrastruktur v roce 2009 vytvoření zcela specifického právního rámce EU vymezujícího principy řízení a financování takovýchto výzkumných infrastruktur. Tento nový druh právnické osoby – ERIC – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (European Research Infrastructure Consortium, dále jen „ERIC“) umožňuje různorodé a plně flexibilní modely řízení evropských výzkumných infrastruktur, a to včetně využívání daňových výhod ze strany subjektů, které provoz takovýchto výzkumných infrastruktur zajišťují (např. osvobození od platby daně z přidané hodnoty nebo spotřebních daní). Členským subjektem právnické osoby ERIC se stává stát, stejně jako v případě mezinárodní organizace ustavené podle mezinárodního práva veřejného, popř. i mezinárodní organizace. O založení právnické osoby ERIC musí požádat vždy minimálně 3 účastnické státy, a to Evropskou komisi (Generální ředitelství pro výzkum a inovace).

ČR je aktuálně členským státem následujících právnických osob ERIC:

V průběhu roku 2018/2019 by měly být ustaveny následující právnické osoby ERIC s účastí ČR, jakožto jejich zakladatelského členského státu:

  • ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure),
  • Euro-BioImaging ERIC (European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences).
Evropský spalační zdroj (ESS) v Lundu
Evropský spalační zdroj (ESS) v Lundu

Aktuality