Česká polární výzkumná infrastruktura

CzechPolar2 – webové stránky

Hostitelské instituce: 


Výzkumná infrastruktura CzechPolar2, zahrnující Českou antarktickou výzkumnou infrastrukturu (CARI) a Českou arktickou výzkumnou stanici (CARS), přináší české i zahraniční výzkumné komunitě unikátní možnost provádět multidisciplinární výzkum v obou polárních oblastech, které v současnosti procházejí dosud nevídanými změnami přírodního prostředí. Výzkumná stanice J. G. Mendela poskytuje podporu terénnímu výzkumu na ostrově James Rosse a v dalších přilehlých částech Antarktidy, přičemž Laboratoř extremofilních organismů (EEL) a Polar-Geo-Lab situované na Masarykově univerzitě (Brno) se specializují na výzkum vlastností těchto organismů z polárních oblastí pomocí simulací podmínek jejich přirozeného prostředí, resp. na současné a minulé změny abiotických systémů v souvislosti se změnami klimatu. Získávaná data jsou zpřístupňována prostřednictvím Open Access Data Unit (OADU). Česká arktická stanice J. Svobody sestává z výzkumné stanice v Longyearbyen, terénního kempu v Petuniabukta a výzkumné lodi. Všechny její části podporují terénní výzkumné aktivity na Svalbardu s tím, že Centrum polární ekologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích zahrnuje laboratoře pro biologický výzkum. CzechPolar2 je členem mezinárodních výzkumných těles a databází, jimiž jsou Výbor pro životní prostředí v rámci Antarktického smluvního systému (CEP/ATCM), Vědecký výbor pro výzkum Antarktidy (SCAR), Výbor manažerů národních antarktických programů (COMNAP) nebo Mezinárodní vědecký výbor pro Arktidu (IASC). Výzkumná infrastruktura CzechPolar2 je dále propojena s Integrovaným arktickým systémem pozorování země na Svalbardu (SIOS) a Vědeckým fórem pro Svalbard (SSF) či projektem INTERACT (International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic).

Budoucí rozvoj

Výzkumná infrastruktura CzechPolar2 bude průběžně modernizována jak v případě stanic v polárních oblastech, tak i laboratoří v ČR. Součástí rozšiřování portfolia služeb nabízených uživatelské komunitě bude rovněž zpřístupnění nové vědecké základny na ostrově Nelson v Antarktidě. Výzkumná infrastruktura CzechPolar2 připravuje vstup do struktur Evropského polárního výboru (EPB), v němž má posílit vliv polárních programů zejména menších států EU.

Socioekonomické přínosy

Výzkumná infrastruktura CzechPolar2 je nejúžeji spjata s celosvětovým vysoce aktuálním požadavkem na relevantní informace související se změnou klimatu. V této souvislosti se očekává silně pozitivní globální socioekonomický vliv dat poskytovaných infrastrukturou z obou polárních oblastí, především po jejich aplikaci do klimatických, adaptačních a mitigačních modelů. Přímými a rychleji dosažitelnými přínosy jsou poté otevřený přístup a poskytování nezbytných podmínek k vědecké práci v polárních oblastech, které výzkumná infrastruktura CzechPolar2 zajišťuje české i mezinárodní vědecké komunitě. CzechPolar2 vydává mj. mezinárodní odborný časopis „Czech Polar Reports” zařazený v databázi Scopus. V neposlední řadě výzkumná infrastruktura CzechPolar2 poskytuje expertní podklady vládě ČR k udržení konzultativního členství ČR v Antarktickém smluvním systému a intenzivně spolupracuje s aplikační sférou na testování pokročilých materiálů v extrémních podmínkách polárních oblastí.